Poprzednia

ⓘ Oświata w Polsce
                                               

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

                                               

Arkusz organizacyjny szkoły

Arkusz organizacyjny szkoły – wymagany prawem dokument sporządzany przez dyrektora szkoły i określający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w szkole w odbywającym się roku szkolnym. Jest podstawą ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych.

                                               

Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli – sformalizowany i określony w przepisach prawa proces podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, służący ich rozwojowi osobowemu i poprawie jakości funkcjonowania zatrudniających ich placówek w systemie oświaty. Wprowadzony został w roku 2000. Podmiotem awansu może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w jednostkach organizacyjnych określonych w Prawie oświatowym.

                                               

Biblioteka Edukacji Dorosłych

Biblioteka Edukacji Dorosłych - jest to seria publikacji wydawana przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Redaktorem Biblioteki Edukacji Dorosłych od 1993 do 2008 roku była Profesor dr hab. Eugenia Anna Wesołowska. Funkcję tę wykonywała społecznie.

                                               

Biblioteki pedagogiczne

Biblioteki pedagogiczne – biblioteki specjalistyczne, służące kształceniu i doskonaleniu pracowników pedagogicznych i pedagogizacji społeczeństwa. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN: służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

                                               

Cyfrowa szkoła

Cyfrowa szkoła – "Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła”. Program składa się z 4 komponentów: e-szkoła: wyposażenie doposażenie szkół podstawowych w sprzęt komputerowy do wykorzystania w szkole; e-podręczniki: przygotowanie 18 nieodpłatnych e-podręczników i 2500 otwartych zasobów edukacyjnych, dostępnych na wolnej licencji Creative Commons, które będą dostępne na otwartym publicznym portalu edukacyjnym dla uczniów i nauczycieli. e-uczeń: zakup urządzeń cyfrowych dla uczniów do wykorzystan ...