Poprzednia

ⓘ Pożarnictwo
                                               

Pożarnictwo

Pożarnictwo – ogół działań mających na celu zapobiegania pożarom i bezpośrednią walkę z nimi. Najstarsze ślady takiej działalności sięgają roku 2000 p.n.e. Spotykamy je zapisane na egipskich papirusach. Dzisiaj pojęcie pożarnictwo ma jednak dużo szersze znaczenie. Przez pożarnictwo należy rozumieć całokształt działań podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, na mocy obowiązujących przepisów prawa zadania te w znacznym stopniu zostały rozszerzone. Dziś pożarnictwo to walka z pożarami, działania ratownicze podczas różnego rodzaju katastrof drogowych, działania w zakresie pierws ...

                                               

Alarm pożarowy

Alarm pożarowy - sygnał alarmowy przewidziany do ogłoszenia w razie bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia pożarem. Jest to rozkaz do natychmiastowego, pośpiesznego i zorganizowanego działania. Alarm to 5 dzwonków trwających po 3 sekundy z jednosekundowymi przerwami.

                                               

BLEVE

Wybuch rozszerzających się par wrzącej cieczy – wybuch spowodowany nagłym wyciekiem cieczy w temperaturze wyższej od jej temperatury wrzenia przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym, powstały w wyniku dużego wielomiejscowego uszkodzenia zbiornika. Wybuch BLEVE często nie jest typowym wybuchem fizycznym, lecz kombinacją wybuchu fizycznego i chemicznego. W sytuacji, w której powłoka zbiornika zostaje przerwana, faza gazowa rozpręża się, obniżając gwałtownie ciśnienie nad cieczą, w wyniku czego ta przechodzi w stan wrzenia. Jeśli dochodzi do zapłonu uwalniających się par, ciepło spalania dodat ...

                                               

Budownictwo pożarnicze

Budownictwo pożarnicze – typ budownictwa wspomagającego dział pożarnictwa w walce z pożarami. Obiekty budownictwa pożarniczego dzielą się na: punkt obserwacji naziemnej zagrożenia pożarowego lasów – wieże obserwacyjne lub stanowiska obserwacyjne usytuowane na obiektach lub wzniesieniach, pozwalające na prowadzenie obserwacji w promieniu co najmniej 10 km zwane również jako dostrzegalnia lub wieża przeciwpożarowa wspinalnie strażnice pożarnicze remizy czyli magazyny sprzętu pożarniczego

                                               

Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego

Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego – dokument, który potwierdza zgodność produktów z przepisami bezpieczeństwa pożarowego w Federacji Rosyjskiej. Funkcją certyfikatu zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego jest potwierdzenie zgodności produkcji z ustanowionymi przepisami bezpieczeństwa. W Rosji, certyfikat zgodności bezpieczeństwa pożarowego może zostać wydany, jeżeli produkty przeszły przez testy certyfikacyjne, po których ich właściciel otrzymał raport z badań służący za podstawę do wydawania certyfikatu. Dla każdego rodzaju produktu istnieją określone metody badań i wymagani ...

                                               

Czujka pożarowa

Czujka pożarowa – element detekcyjny automatycznego systemu sygnalizacji pożaru. Czujka pożarowa reaguje na charakterystyczne zjawiska fizyczne lub chemiczne występujące w procesie rozwijania się pożaru. Czujki są wyspecjalizowane w wykrywaniu charakterystycznych zjawisk towarzyszących pożarom. W momencie wykrycia zagrożenia czujka pożarowa wysyła sygnał alarmu do centrali systemu SSP. Czujki pożarowe ze względu na ich budowę, rodzaj oraz zastosowanie dzieli się na: czujki temperatury. czujki dymu czujki płomienia