Poprzednia

ⓘ Archiwistyka
                                               

Archiwistyka

Archiwistyka – humanistyczna dyscyplina naukowa, wywodząca się z historii, powiązana również z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Przedmiotem badań archiwistyki są archiwa i dokumentacja. W zakres archiwistyki wchodzą: problemy gromadzenia tzw. "opieka nad narastającym zasobem"; "nadzór nad aktotwórcami"; lub "nadzór na przedpolu archiwalnym", przechowywania, opracowywania zasady sporządzania pomocy archiwalnych i udostępniania tejże dokumentacji. badania nad powstawaniem archiwaliów, ich charakterem w sensie zarówno cech fizycznych, jak też zawartości merytorycznej aktoznawstwo. Ar ...

                                               

Archiwistyka społeczna

Archiwistyka społeczna – dziedzina archiwistyki, zajmująca się teoretycznymi i praktycznymi aspektami gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach społecznych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe lub powstałych przy jednostkach samorządu terytorialnego jako efekt celowej działalności obywatelskiej. Archiwa te gromadzą niepaństwowy zasób archiwalny.

                                               

Akcesja (bibliotekoznawstwo)

Akcesja w bibliotekoznawstwie to: Czynności wykonywane przy włączaniu do zbiorów bibliotecznych lub archiwalnych wpływających do biblioteki lub archiwum dokumentów. Polegają one na wpisywaniu ich, najczęściej w kolejności otrzymania) do odpowiednich ksiąg i kartotek wpływów nabytków oraz opatrzeniu poszczególnych pozycji kolejnym bieżącym numerem wpływu. Nazwa wyodrębnionego działu nabytków. Takie wyspecjalizowane działy funkcjonują tylko w większych bibliotekach. Może oznaczać dopływ, czyli tę część zasobu archiwum, która właśnie wpłynęła. Znak literowo-wodny umieszczany na książce, na od ...

                                               

Akta sprawy (przepisy kancelaryjne)

Akta sprawy W liczbie mnogiej jako "akta spraw" – określenie systemu kancelaryjnego znanego na ziemiach polskich od początku XIX w. Akta sprawy, według Polskiego Słownika Archiwalnego z 1974 r., oznaczają Całokształt lub wybór akt dotyczących określonej sprawy, zebranych w kancelarii registraturze urzędu instytucji w osobny plik, zeszyt, wolumen czy szereg woluminów. Podział akt Akta spraw niezakończonych – obejmują sprawy oczekujące na załatwienie Akta spraw zakończonych – obejmują sprawy ostatecznie załatwione i noszą nazwę akt archiwalnych "Oznaczenie akt spraw nazywa się klasyfikacją, ...

                                               

Aktotwórca

                                               

Aktoznawstwo

Aktoznawstwo – dziedzina archiwistyki, która bada sposób powstawania i cechy charakterystyczne akt. Posiada szerszy zakres badania niż dyplomatyka. Jest to termin powstały niedawno w wyniku rozwoju form kancelaryjnych. Poza dokumentami średniowiecznymi, kładzie nacisk na opis materiałów archiwalnych powstałych od czasów nowożytnych do współczesnych. Jego niemiecki odpowiednik to Aktenkunde – wiedza o aktach. Ma zastosowanie w procesie aktotwórczym w momencie, gdy trzeba określić cechy wewnętrzne i zewnętrzne dokumentów wytworzonych w kancelarii.