Poprzednia

ⓘ Technika wojskowa
                                               

Aerofotogrametria

Aerofotogrametria jest to wykonywanie i opracowywanie zdjęć lotniczych w celu sporządzenia map i planów; fotogrametria z powietrza za pomocą samolotów albo balonów.

                                               

Astronawigacyjny system kierowania

Astronawigacyjny system kierowania - sposób kierowania obiektem latającym według założonego programu lotu polegający na określaniu jego położenia w przestrzeni względem ciał niebieskich. Zmiana założonych parametrów wywołuje odpowiedni sygnał w układzie sterowania, korygujący położenie obiektu.

                                               

Automatyczna stacja meteorologiczna

Automatyczna stacja meteorologiczna – urządzenie, które na odpowiedni sygnał lub według ustalonego programu samoczynnie wykonuje pomiary określonych elementów meteorologicznych. Wyniki tych pomiarów są przekazywane wydzielonymi środkami łączności do komórek służby meteorologicznej. Celem tworzenia takich stacji jest oszczędność i pomiary w obszarach niedostępnych na co dzień. Typowa stacja składa się z zamontowanej na maszcie klatki odpornej na działanie czynników atmosferycznych, pamięci, akumulatora, czujników meteorologicznych, panelu słonecznego z turbiną wiatrową i urządzenia telemetr ...

                                               

Automatyzacja kierowania środkami walki

                                               

Autonomiczny system sterowania

Autonomiczny system sterowania - zestaw urządzeń znajdujących się na pokładzie statku powietrznego, sterujących jego lotem według założeń programu lotu. Rozróżnia się: nieradiotechniczne autonomiczne systemy sterowania. radiotechniczne autonomiczne systemy sterowania;

                                               

Bezwładnościowy system kierowania

Bezwładnościowy system kierowania – sposób kierowania obiektami latającymi według ustalonego programu lotu, w którym do pomiaru położenia obiektu w przestrzeni wykorzystuje się siły bezwładności działające na obiekt. Bezwładnościowy system kierowania wykorzystuje się przede wszystkim w balistycznych pociskach rakietowych średniego i dalekiego zasięgu, w samolotach-pociskach oraz rakietach satelitarnych i kosmicznych.

                                               

Bezwładnościowy system sterowania

Bezwładnościowy system kierowania - system sterowania aparatem latającym, oparty na zasadzie pomiaru i całkowania przyspieszeń powstających w aparacie. W charakterze czujników wykorzystuje się akcelerometry oraz urządzenia żyroskopowe umieszczone na stabilizowanej podstawie.

                                               

Broń dawna

Broń dawna – ogólna nazwa broni wytwarzanej i stosowanej w okresie starożytnym, średniowiecznym i nowożytnym. Charakteryzuje się niską efektywnością bojową w porównaniu z bronią współczesną. Broń biała odgrywała główną rolę do końca okresu średniowiecznego, a wraz z nią broń miotająca oraz broń ochronna. Broń palna zaczęła przejmować dominującą rolę od XV wieku. Okres starożytny obejmuje broń epok kamiennych: paleolitu i neolitu, miedzianą, brązową i żelazną broń starego, średniego i nowego państwa egipskiego, oraz broń macedońską, grecką i rzymską do której zaliczyć możemy włócznie, miecz ...

                                               

Czynności okresowe

Czynności okresowe - ściśle określone prace wykonywane zgodnie z technologią ustaloną dla danego typu samolotu, silnika, wyposażenia lub agregatu. Czynności okresowe obejmują zwykle kontrolę zużycia poszczególnych elementów, sprawdzenia stanu regulacji i parametrów, zmianę smarów itp. Częstotliwość wykonywania tych prac określa się liczbą godzin lotu samolotu lub pracy silnika albo czasem, jaki upłynął od wyprodukowania samolotu lub jego wyposażenia.

                                               

Drawa (uzbrojenie)

Drawa – polski system kierowania ogniem wozów bojowych zastosowany m.in. w polskim czołgu PT-91 Twardy. System został opracowany przez Warszawskie Przemysłowe Centrum Optyki S.A. Pierwszy funkcjonalny model Drawy powstał w roku 1988 roku. Pierwsze urządzenia trafiły do prototypów oraz pierwszych czołgów seryjnych PT-91 ok. 35 wozów. Model ten dostał oznaczenie SKO-1M/Drawa. Wykorzystano w nim noktowizyjny przyrząd celowniczy PCN-A z mikrokanalikowym wzmacniaczem światła, zastosowany w miejsce oryginalnego noktowizora aktywnego TPN-1-49-23. Wkrótce jednak zastąpiła go nowa odmiana – SKO-1T/ ...

                                               

Kumulacja

Kumulacja – zjawisko fizyczne koncentrujące i ukierunkowujące falę detonacyjną w ładunku kumulacyjnym do wytworzenia strumienia kumulacyjnego jako głównego czynnika rażenia przeciwpancernego. Po raz pierwszy efekt kumulacyjny był obserwowany w 1792 przez niemieckiego inżyniera Franza von Baadera. Wykorzystany został do celów wojskowych przez Niemców w pociskach artyleryjskich podczas wojny hiszpańskiej 1936–1938. W czasie II wojny światowej amunicja kumulacyjna była stosowana na szeroką skalę. Jej efekt wykorzystuje się do wybuchowego przebijania, cięcia i odkształcania różnych materiałów. ...

                                               

Meaconing

Meaconing – zakłócenie i wyciszenie odbieranych sygnałów radiowych, a następnie ponowne, opóźnione nadawanie cudzych sygnałów nawigacyjnych prowadzone w celu zmylenia nawigatora wroga. W wyniku takich działań statki powietrzne lub stacje naziemne otrzymują niedokładne wskazania położenia obiektu stosującego meaconing. Działanie tego typu może spowodować zwabienie ofiary w określone przez radiooperatora miejsce. W taki sposób można spowodować lądowanie samolotu w miejscu zasadzki, zboczenie wrogiego statku z kursu lub zrzucenie bomb nieprzyjaciela w innym, niż planowane przez niego, miejscu.

                                               

Obra-3

Obra-3 – system samoosłony pojazdu lub obiektu wojskowego, wykrywający opromieniowanie laserem z dalmierza lub laserem naprowadzającym pocisk rakietowy. System opracowany został w Bumar PCO i jest stosowany na pojazdach KTO Rosomak, Anders i PT-91 Twardy. W skład systemu wchodzi 4 do 8 głowic detekcyjnych, 1 lub 2 pulpity operatora oraz blok elektroniki. System jest podłączany do wyrzutni granatów dymnych. Może stawiać zasłonę dymną w trybie automatycznym, półautomatycznym lub ręcznym. Obra-3 zapewnia wykrycie promieniowania w zakresie długości fali od 0.6 μm do 11 μm, wskazuje aktualny ki ...

                                               

Rozmagnesowanie

Rozmagnesowanie, demagnetyzacja – usunięcie namagnesowania np. narzędzi, okrętów itp. Wykonuje się je zanikającym, przemiennym polem magnetycznym. Małe przedmioty narzędzia, maski kineskopów rozmagnesowuje się przesuwając je przez cewkę zasilaną prądem zmiennym z sieci. Do rozmagnesowania detali w zależności od ich wielkości i kształtu stosuje się: bramki demagnetyzujące stoły demagnetyzujące przenośne listwy demagnetyzujące Dla większych np. okrętów metoda ta jest mało skuteczna. Dla małych jednostek pływających stosowana była z miernym skutkiem w NRD. Została zarzucona. Statki i okręty r ...

                                               

Rozpoznanie elektromagnetyczne

Rozpoznanie elektromagnetyczne – rodzaj działalności wywiadowczej prowadzonej w środowisku promieniowania elektromagnetycznego, między innymi w telekomunikacji, teleinformatyce. Inaczej zwany wywiadem elektromagnetycznym, elektronicznym, radioelektronicznym, radiowym itp. Nazwa SIGINT jest używana gł. przez NATO, gł. Rosja używa skrótu РЭР. Zasadniczo w działaniach SIGINT rozróżnia się dwa główne działy: COMINT z ang. Communication Intelligence – rozpoznanie promieniowania elektromagnetycznego pod względem wykrycia, przechwytu i namierzenia źródeł telekomunikacji, oraz ELINT z ang. Electro ...

                                               

Samonaprowadzanie

Samonaprowadzanie - samoczynne kierowanie się pocisku na cel, polegające na automatycznym wykrywaniu celu, określaniu jego położenia i uruchamianiu układu sterującego powodującego spotkanie pocisku z celem albo wybuch pocisku w odległości zapewniającej zniszczenie celu. Samonaprowadzanie stosuje się najczęściej w pociskach rakietowych: lotniczych klasy powietrze - powietrze, powietrze - woda i ziemia - powietrze. W zależności od miejsca znajdowania się pierwotnego źródła energii wykorzystywanego do pracy układu samonaprowadzania rozróżnia się: samonaprowadzanie pasywne samonaprowadzanie ak ...

                                               

Samonaprowadzanie aktywne

Samonaprowadzanie aktywne – jedna z grup układów samonaprowadzania pocisków kierowanych na cel. Samonaprowadzanie aktywne polega na ciągłym opromienianiu celu falami elektromagnetycznymi przez nadajnik znajdujący się w pocisku i odbieraniu fal odbitych od celu przez układ odbiorczy znajdujący się również w pocisku.

                                               

Samonaprowadzanie pasywne

Samonaprowadzanie pasywne – jedna z grup układów samonaprowadzania pocisków na cel. Samonaprowadzanie pasywne stosuje się przy kierowaniu pocisków na obiekty, które są silnym źródłem promieniowania podczerwonego, świetlnego, radiowego lub źródłem drgań akustycznych. Odbiornik promieniowania znajduje się na pokładzie pocisku.

                                               

Samonaprowadzanie półaktywne

Samonaprowadzanie półaktywne – jedna z grup układów samonaprowadzania pocisków kierowanych na cel. Samonaprowadzanie półaktywne polega na ciągłym odbieraniu fal elektromagnetycznych odbitych od celu, lecz wysyłanych przez nadajnik znajdujący się poza pociskiem. Do samonaprowadzania półaktywnego można używać nadajnika wysyłającego promieniowanie radiowe, widzialne, promieniowanie podczerwone lub fale akustyczne.

                                               

Stealth

Stealth – techniki mające na celu zmniejszenie możliwości wykrycia obiektu znanymi metodami obserwacji: począwszy od ludzkiego wzroku i słuchu, na metodach technicznych kończąc. Obecnie dotyczy ona głównie zmniejszenia echa radarowego, emisji podczerwieni i hałasu samolotów, okrętów oraz pojazdów lądowych. Jest wiele technik umożliwiających stworzenie obiektu typu stealth, np.: wykorzystanie materiałów pochłaniających w części promieniowanie radarowe, kamuflaż obiektu, zmniejszenie śladu termicznego i turbulencji za obiektem np. w lotnictwie, zmniejszenie hałasu z napędu obiektu bardzo ist ...

                                               

System uzbrojenia

System uzbrojenia system) – połączenie jednego lub wielu środków uzbrojenia z odpowiednim sprzętem, materiałami, obsługą, personelem i środkami dowozu oraz instalacją, niezbędnymi dla zapewnienia jego samowystarczalności.

                                               

System zarządzania polem walki

System zarządzania polem walki – zintegrowane oprogramowanie i sprzęt mające za zadanie wsparcie planowania, dowodzenia i łączności w siłach zbrojnych oraz kierowania i łączności w strukturach zarządzania kryzysowego. Systemy BMS rozwijane w Polsce: "Trop" i "Fonet" firmy WB Electronics "C3ISR" firmy Comarch "Hektor" firmy KenBIT "Jaśmin" firmy TELDAT

                                               

Tafios

Tafios – kryptonim pracy badawczo-rozwojowej zleconej przez MON do Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w roku 1994. Miała ona na celu opracowanie automatycznego sygnalizatora skażeń chemicznych i promieniotwórczych. W 1998 roku zakończyły się z wynikiem pozytywnym badania państwowe prototypów, których konstrukcję opracowała na zlecenie WIChiR firma ProVision Sp. z o.o. Komisja Państwowa powołana przez MON zaleciła wprowadzenie automatycznego sygnalizatora skażeń chemicznych i promieniotwórczych ASS-1, gdyż taką nazwę mu nadano, na wyposażenie Sił zbrojnych RP. ASS-1 był przyrządem po ...

                                               

Wojna cybernetyczna

Wojna cybernetyczna – wykorzystanie komputerów, internetu i innych środków przechowywania lub rozprzestrzeniania informacji w celu przeprowadzania ataków na systemy informatyczne przeciwnika. Wojnę cybernetyczną której nie należy mylić z wojną informacyjną od klasycznych wojen odróżnia środowisko pola walki – mają być nim systemy i sieci teleinformatyczne. Postuluje się, że w takiej wojnie strona atakująca przy minimalnych nakładach materialnych zdolna byłaby w znacznym stopniu sparaliżować kluczową infrastrukturę lub gospodarkę państwa przeciwnika - o ile ta oparta byłaby w wystarczająco ...

                                               

Przeskok generacyjny

Przejść generacyjny-to filozofia inwestowania w technologię, która w przyszłości może stać się dominujący, a nie w technologii powszechnie obecnie wykorzystywań.