Poprzednia

ⓘ Teologia
                                               

Teologia

Teologia lub sacra doctrina – dyscyplina wiedzy rozwinięta w chrześcijaństwie. Pierwotnie była opisem interwencji Boga w życie ludzkiej społeczności i była ściśle związana z liturgią. Na chrześcijańskim Zachodzie, wraz z rozwojem teologii scholastycznej, środek ciężkości przeszedł na wyjaśnianie świata w jego relacji do Boga, z użyciem metod filozoficznych. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy łac. fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. W tradycji myśli europejskiej, przynajmniej od średniowiecza, kiedy dała początek uniwers ...

                                               

Antropocentryzm

Antropocentryzm – pogląd filozoficzny i religijny, według którego człowiek stanowi centrum i cel Wszechświata. Prekursorami antropocentryzmu poznawczego byli sofiści, od których pochodzi określenie – "człowiek jest miarą wszechrzeczy”. Antropocentryzm można przedstawić z trzech punktów widzenia: w znaczeniu teoriopoznawczym termin ten oznacza styl filozofowania polegający na przyjmowaniu ludzkiej perspektywy – tzn. analizowaniu wszystkich zjawisk z punktu widzenia odbioru ich przez człowieka i odrzucaniu rozumowań wychodzących poza ludzką percepcję jako poznawczo nieuprawnionych lub pozbaw ...

                                               

Antynomizm

Antynomizm to pojęcie filozoficzne oznaczające wewnętrzną sprzeczność. W teologii antynomizm naucza, że Dekalog nie powinien być normą dla chrześcijan, gdyż skoro jedynym motywem postępowania chrześcijanina ma być miłość do Chrystusa, wobec tego prawo jest niepotrzebne. Antynomizm zwalczali zarówno Luter słynny spór Lutra z Janem Agrikolą, Kalwin, inni reformatorzy, purytanie oraz Kościół rzymskokatolicki. Postuluje się występowanie antynomizmu, jako cechy tantryzmu.

                                               

Argument biologiczny na istnienie Boga

Argument biologiczny na istnienie Boga – jeden z rodzajów rozumowań mających na celu dowodzenie istnienia Boga w oparciu o przyrodoznawstwo. Biologiczny argument na istnienie Boga porównuje się do podobnych argumentów ze wzrostu entropii oraz rozszerzania się Wszechświata. Łączy je upatrywanie w Bogu przyczyny poruszanych zjawisk i razem określa się je jako argumenty przyrodnicze. O ile jednak wymieniane argumenty dotyczą Wszechświata jako całości, argument biologiczny skupia się na jednym ze zjawisk obserwowanych w obrębie tegoż Wszechświata. Argument biologiczny opiera się na ustaleniach ...

                                               

Argument kosmologiczny

Argument kosmologiczny – jeden z rodzajów rozumowań mających na celu dowiedzenie istnienia Boga. Arystoteles mówi o Pierwszym Poruszycielu jako przyczynie wszelkiego ruchu. Tomasz z Akwinu o pierwszej i samoistnej przyczynie, która jest podstawą wszelkiej przyczynowości w świecie.

                                               

Argument moralny

Argument moralny – jeden z argumentów za istnieniem Boga. Jest to rozumowanie zakładające, że, jeżeli przyjąć istnienie absolutnych norm moralnych, to musi istnieć osoba mogąca te normy tworzyć i egzekwować, a tą osobą jest Bóg. Za twórcę argumentu moralnego uchodzi Immanuel Kant, chociaż w jego ujęciu argument ten nie był klasycznie rozumianym argumentem "dowodem” na istnienie Boga, a postulatem praktycznego rozumu. Kant twierdził, że człowiek za moralnie dobre postępowanie ma prawo oczekiwać szczęścia. Szczęście to jednak ze względu na krótkość życia jest niemożliwe do osiągnięcia w świe ...

                                               

Antropoteizm

Antropoteizm – skrajna forma antropocentryzmu, zgodnie z którym człowiek tworzy rzeczywistość transcendentna alienacja siebie, i w tym przypadku stawia swoje własne pragnienia, stając się w ten sposób, obiektem kultu. Przedstawiciel tej pozycji, która jest swego rodzaju ateizm Ludwig Feuerbach.

                                               

Teologia katafatyczna

Teologia katafatyczna -, zwany także pozytywnej teologii. Dziedzinie teologii, które opierają się na założeniu, że człowiek jest w stanie pozytywnie mówić "jak Bóg". Teologia katafatyczna przeciwieństwie do teologii apofatycznej.

                                               

Teopaschizm

Teopaschizm – w teologii chrześcijańskiej doktryna, głosząca, że Bóg może cierpieć. W szczególności oznacza to, że Bóg w osobie Chrystusa, przyjął na ludzkie cierpienie. Zwolenników nauki nazywają teopaschistami. Nauczanie odwrotnie - doketyzm, którego zwolennicy głosili, że życie, męczeństwo i śmierć Chrystusa była tylko pozorna.

                                               

Theologoumenon

Theologoumenon - pojęcie substytucji, w teologii katolickiej, oznacza to zwykle, że twierdzenie o tym, że bez bezpośredniego potwierdzenia w piśmie Świętym i nauczaniu prawdziwej nauki Kościoła - nie są obowiązkowe, ale są godne polecenia, bo oni rzucają światło na zrozumienie nauk spoiwa. W teologii prawosławnej theologoumenon posiadanie świadectwa Ojców Kościoła, głęboko zakorzenione w świadomości wiernych.