Poprzednia

ⓘ Informacja naukowa
                                     

ⓘ Informacja naukowa

Informacja naukowa – termin odnoszący się do:

 • komunikatów opracowanych metodami naukowymi, utrwalonych na odpowiednim nośniku informacji, przekazywanych użytkownikom. W tym znaczeniu i.n. może być precyzowana w zależności od swego przedmiotu ; od zakresu objętego jej zbiorem ; od rodzaju ; od formy ; od sposobu realizacji ; od stosunku do źródła np. informacja pierwotna, pochodna itd. i od roli w systemie. Jest informacją o osiągnięciach nauki, przeznaczoną dla pracowników nauki, opracowaną metodą naukową.
 • działań praktycznych związanych z usługami informacyjnymi w nauce;
 • nauki obejmującej teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy; od 2010 oficjalnie przyjętą nazwą tej nauki jest informatologia, a nauka o informacji naukowej jest traktowana jako jej część skupiona na problematyce działalności informacyjnej w nauce, dotyczącej wyników badań naukowych i służącej prowadzeniu badań naukowych;

Przedmiotem informacji naukowej są obiekty, procesy, zdarzenia i zjawiska informacyjne w społeczeństwie, w świecie człowieka, widziane w perspektywie pośredniczenia pomiędzy utrwalonymi zasobami informacji a ludźmi, którzy jej potrzebują.

W Polsce planowa działalność informacyjna zaczęła się od powołania 1950 Głównego Instytutu Dokumentacji Naukowo-Technicznej, przekształconego kolejno w: Centralny Instytut Dokumentacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej 1952, Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej 1960 oraz Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 1971, podporządkowany Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej CINTE, które funkcjonowało jako urząd centralny odpowiadający za programowanie, planowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój ogólnokrajowego systemu informacji, szkolenie pracowników informacji, opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących organizacji i metodyki działalności informacyjnej oraz współpracę międzynarodową w zakresie informacji naukowej. Po likwidacji CINTE w 1990 nadzór nad Instytutem objął minister-kierownik Centralnego Urzędu Planowania, a od 1997 – minister gospodarki. Instytut zakończył działalność w 2002, a zespół jego pracowników w postaci Zakładu Technik Informacyjnych został włączony do Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skałkowego. W miejsce CINTE w 1991 powołany został Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI umieszczony w strukturze Komitetu Badań Naukowych, a po włączeniu w 2005 KBN do ministerstwa nauki OPI otrzymał status państwowego instytutu badawczego i jest podporządkowany Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Praktyczną działalność informacyjną prowadzą też ośrodki informacji dokumentacji, biblioteki i archiwa, które miały być podstawowymi ogniwami krajowego Systemu Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej. Szkoleniem kadr informacji naukowej zajmują się szkoły policealne oraz szkoły wyższe kierunek bibliotekoznawstwa i informacji naukowej i inne związane z dyscypliną bibliologia i informatologia. Polska bierze udział w pracach wielu międzynarodowych instytucji i systemów informacyjnych oraz uczestniczy w Generalnym Programie Informacyjnym UNESCO.

                                     
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Architektura Informacji oraz studia podyplomowe. Przy Instytucie funkcjonuje Biblioteka Polonistyki i Informacji Naukowej
 • Hasło wyraz hasłowy, forma hasłowa w dziedzinie informacji naukowej wyraz słowo lub wyrazy zwrot, wyrażenie, nazwa, termin opisywane objaśniane
 • Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego IINiSB UW istniejąca w latach 1968 2016 jedna z siedmiu jednostek
 • Publikacja naukowa artykuł w czasopiśmie naukowym lub w formie książki, spełniający określone, ostre kryteria poprawności, opisujący oryginalne badania
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i medioznawstwo Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Logistyka mediów Publikowanie współczesne.
 • T. Informacja naukowa w Polsce. Tradycja i współczesność. Olsztyn: WSP, s. 107. Sabina Cisek: Użytkownicy informacji Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Recenzja naukowa recenzja utworu naukowego dysertacji, książki, publikacji w czasopiśmie naukowym której celem jest ocena naukowej zawartości tego
 • Gruszka. Na początku 2015 Koło Naukowe Bibliotekoznawców liczyło prawie 20 członków studentów zarówno kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, jak
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego jednostka dydaktyczno - naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego