Poprzednia

ⓘ Transport
                                               

Samochód

Słowo samochód utrwaliło się w języku polskim jeszcze w czasach II Rzeczypospolitej, kiedy to zostało wybrane, w drodze konkursu, na słowo określające automobil. Termin samochód pochodzi od słów sam i chód, a więc określa pojazd samodzielnie się poruszający, czyli z własnym napędem. Spośród innych, branych pod uwagę słów, można wspomnieć określenie samojedź.

                                               

Transport kolejowy

Transport kolejowy – gałąź transportu lądowego obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transportu kolejowego. Kolejowy system transportowy obejmuje infrastrukturę, czyli linie kolejowe, stacje dworce, przystanki, zaplecze techniczne. Drugim elementem systemu jest tabor kolejowy, czyli środki transportu np. lokomotywy i wagony. W systemie tym operują instytucje kolejowe, do których zaliczyć można przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury zarządy kolejowe. W ujęciu gospodarczym przewoźnicy świadczą usługi transportowe z ...

                                               

Transport w Hiszpanii

Transport w Hiszpanii Hiszpania jest krajem dobrze rozwiniętym, również pod względem transportu. Mimo niesprzyjającego ukształtowania powierzchni w około 90% jest ona krajem wyżynno-górskim ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć drogową i kolejową. System transportowy ma formę promienistą.

                                               

Lotnictwo

Lotnictwo – ogół zagadnień związanych z wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi. Lotnictwo dzieli się na cywilne i wojskowe. W węższym znaczeniu lotnictwo to nazwa gałęzi gospodarki, w tym przemysłu np. technologie wytwarzania materiałów, systemów czy oprogramowania stosowanego, architektury obiektów przemysłowych np. lotniska i wielkie kompleksy portów lotniczych, transportu, handlu np. dostawy dóbr i usługi pocztowo-kurierskie oraz usług społecznych np. samoloty-kliniki okulistyczne z użyciem statków powietrznych głównie samolotów. W ujęciu wojskowym lotnictwo to element powietrzny sił ...

                                               

Publiczny transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transportowej. Współcześnie do podstawowych środków transportu zbiorowego należą: kolej metro tramwaj w transporcie lądowym szynowym autobus w transporcie lądowym kołowym trolejbus w transporcie na wodach śródlądowych i morskich statek pasażerski samolot pasażerski. w transporcie powietrznym Transport zbiorowy jest przeciwstawiany transportowi indywidualnemu, cechującemu się specyficznymi warunkami komunikacyjnymi oraz brakiem regularności. Pub ...

Transport
                                     

ⓘ Transport

English version: Transport

Transport – przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków.

Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych człowieka i są związane z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy. Transport towarzyszył ludzkości od samych początków rozwoju cywilizacji. Jest to, obok łączności, dział gospodarki, które zwiększają użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni. Transport jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki. Jego rozwój warunkuje ich rozwój i odwrotnie – gorszy rozwój gospodarki lub transportu wiąże się z pogorszeniem sytuacji odpowiednio w transporcie i gospodarce. W połączeniu z logistyką oraz spedycją, transport wchodzi w skład branży TSL transport-spedycja-logistyka.

                                     

1. Klasyfikacje transportu

Z punktu widzenia ekonomii transport polega na odpłatnym świadczeniu usług, których rezultatem jest najczęściej przemieszczenie osób i ładunków. Stąd też bierze się podstawowy podział transportu na transport pasażerski komunikację i transport towarowy ładunków.

Inna często stosowana klasyfikacja transportu obejmuje podział ze względu na środowisko, w którym dany rodzaj transportu się odbywa. Obejmuje ona:

 • transport powierzchniowy, w skład którego wchodzą
 • transport wodny
 • transport lądowy
 • Transport powietrzny którego znakomitą częścią jest transport lotniczy oraz

Transport lądowy można podzielić dalej na:

 • transport drogowy
 • transport kolejowy
 • transport rurociągowy

Inny sposób podziału transportu lądowego obejmuje:

 • transport podziemny np. metro
 • transport naziemny
 • transport nadziemny

Transport wodny można podzielić dalej na:

 • transport morski bliski oraz daleki
 • transport śródlądowy

Dodatkowo wyróżnić można transport mieszany, czyli odbywający się więcej, niż jedną gałęzią transportu. W transporcie mieszanym wyróżnić można:

 • transport kombinowany
 • transport bimodalny
 • transport multimodalny
 • transport intermodalny

Z kolei pojęcie transport współmodalny oznacza transport realizowany w zgodzie z europejską polityką współmodalności.

Określenie transport używane jest również odnośnie przesyłu informacji i energii, choć nie jest w pełnym znaczeniu transportem.

                                     

2. Funkcje transportu

Rozróżnia się podział funkcji transportu na pierwotne i wtórne. Do funkcji pierwotnych należą funkcje przewozowe i związane z tym funkcje przeładunkowe. Do funkcji wtórnych zalicza się przede wszystkim funkcję zabezpieczania dróg czyli budowy i utrzymania dróg, jak również funkcję odpowiedzialności.

                                     

3. Wpływ na środowisko

Transport należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie. Przykładowo w 2005 roku w UE-27 sektor ten był odpowiedzialny za wygenerowanie 19% dwutlenku węgla około 984 megaton. Dlatego też Unia Europejska w ramach polityki zrównoważonego rozwoju transportu podejmuje skoordynowane działania na rzecz ograniczenia tego szkodliwego wpływu poprzez integrację polityki transportowej z polityką ekologiczną. Efektem tych działań jest m.in.: zaostrzanie norm dotyczących emisji spalin, promocja alternatywnych źródeł energii, oraz promocja środków transportu o mniejszym stopniu zużycia paliwa na tonę przewożonego ładunku.

Żegluga jest najbardziej ekologiczną i energooszczędną formą transportu. Dla przykładu średni ładunek węgla przewożony na jednej barce to tyle, ile drogą lądową musiałoby wieźć co najmniej 20 ciężarówek, produkując pięć razy więcej spalin. Natomiast 1 litr paliwa pozwala przemieścić statkiem na odległość 1 km aż 127 ton ładunku, podczas gdy koleją 97 ton, a samochodem jedynie 50 ton.                                     
 • Transport rurociągowy transport towarów rurociągami, taki jak transport ropy naftowej i produktów pochodnych, wody i gazu. W przypadku gazów i cieczy
 • Transport w Wellingtonie obejmuje aglomerację Wellington, tj. miasta: Wellington, Lower Hutt, Upper Hutt, Porirua, Kapiti oraz Wairarapa, które tworzą
 • Transport w Londynie stanowi centrum połączeń drogowych, kolejowych i lotniczych w Wielkiej Brytanii. Miasto posiada rozbudowaną, gęstą sieć połączeń
 • Transport w Mińsku obejmuje następujące formy komunikacji: metro, autobusy, trolejbusy, tramwaje oraz mikrobusy. Metro jest obsługiwane przez spółkę Minskijmetropoliten
 • Transport express régional TER, z fr. Ekspresowy transport regionalny marka francuskich kolei państwowych SNCF, pod którą prowadzą one regionalne
 •  Osobny artykuł: Transport i podróże w czasach I Rzeczypospolitej. Transport lądowy drogowy, kolejowy, wodny śródlądowy jest podstawą zintegrowanego
 • Transport zrównoważony ujęcie transportu w perspektywie długoterminowej stabilności ekologicznej i ekonomicznej, zgodnie z nurtem szans na przetrwanie
 • Miejski transport szynowy szczególny rodzaj transportu miejskiego oparty na pojazdach szynowych. Miejski transport szynowy to tramwaj, kolej miejska
 • Transport szynowy przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po szynach lub torach kolejowych, w tym tramwajem lub metrem. Typowy podział rodzajowy

Użytkownicy również szukali:

...
...
...