Poprzednia

ⓘ Gospodarka Polski
                                               

Gospodarka Polski

Gospodarka Polski – jest gospodarką mieszaną. To ósma co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej i największa wśród członków Unii Europejskiej z krajów byłego bloku wschodniego. W latach 90. XX wieku przeszła transformację z gospodarki centralnie kierowanej do gospodarki rynkowej. Od 1990 r. Polska prowadzi politykę liberalizacji gospodarczej, a jej gospodarka jako jedna z nielicznych w UE uniknęła recesji w okresie spowolnienia gospodarczego w latach 2007–2008.

                                               

Afrykańsko Polska Izba Handlowa "ProAfrica”

Afrykańsko Polska Izba Handlowa "ProAfrica" – organizacja utworzona w 2014 przez poznańskich przedsiębiorców, pasjonatów Afryki, mająca na celu wspieranie i promowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski i z państw Afryki. Instytucja ta zajmuje się budowaniem oraz umacnianiem już istniejących relacji biznesowych oraz zachęcaniem do podejmowania wspólnych projektów oraz wymiany praktyk gospodarczych. "ProAfrica" jest członkiem wspierającym Rady Inwestorów w Afryce The Council of Investors in Africa w Warszawie, która powstała w 2014 z inicjatywy dr. Jana Kulczyka.

                                               

Belgijska Izba Gospodarcza

Belgijska Izba Gospodarcza jest dobrowolną organizacją pozarządową, działającą jako związek pracodawców. Powstała w 1992 jako nieformalny klub, w którym belgijscy przedsiębiorcy i ich rodziny mogli spotykać się i dzielić doświadczeniami. Obecnie Belgijska Izba Gospodarcza zrzesza dużą ilość firm belgijskich działających w Polsce. Jej członkami mogą również zostać inne przedsiębiorstwa zainteresowane nawiązaniem stosunków biznesowych z partnerami belgijskimi. Misją Belgijskiej Izby Gospodarczej jest przede wszystkim budowanie sprzyjających warunków dla współpracy gospodarczej między firmami ...

                                               

Bezrobocie w Polsce

W Polsce, według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli: nie jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia nawet w połowie wymiaru czasu pracy, nie nabyła prawa do emerytury, renty inwalidzkiej, nie osiągnęła wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 us ...

                                               

Biuro informacji gospodarczej

Biuro informacji gospodarczej – instytucja gromadząca, przechowująca i udostępniająca dane o nierzetelnych dłużnikach. Niektóre BIG-i gromadzą dane pozytywne na temat płatników, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania. Informacje do BIG mogą przekazywać podmioty, które mają zawartą z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG dla nierzetelnego dłużnika jest niekorzystne, gdyż w przypadku np. ubiegania się o kredyt, dostanie decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach. Z kolei pozytywne informacje gospodarcze mogą okazać się przydatne podczas negocjacji warunków um ...

                                               

Bossowie polskiej gospodarki

Bossowie polskiej gospodarki – badanie analizujące obecność w mediach społecznościowych nazwisk prezesów największych polskich firm z branży bankowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i ubezpieczeniowej. Pierwszą edycję badania wykonano na podstawie materiałów zebranych w okresie trzech miesięcy od 1 lutego do 30 kwietnia 2011 roku. Materiały do drugiej edycji zbierano od 1 maja do 31 lipca 2011 roku. W badaniu dokonano zestawienia popularności nazwisk w mediach społecznościowych, na tle analogicznych wyników w całym Internecie. Badano także wydźwięk materiałów w mediach społecznościowych.