Poprzednia

ⓘ Relacje społeczne
                                               

Braterstwo (więź osobowa)

Braterstwo – idea więzi osobowej nawiązująca do uczucia, jakie naturalnie występują między braćmi: przyjaźń, bliskość, jedność, solidarność, koleżeństwo. Braterstwo kształtuje się na różnych płaszczyznach: wspólne biologiczne pochodzenie, przynależność do różnych wspólnot, wspólna ojczyzna, czy ogólnie ludzkość jako taka. Stąd określenie braterstwa broni przymierze w walce, braterstwa między narodami, czy też w przenośni braterstwa dusz.

                                               

Bromance

Bromance – bliska, emocjonalna, nieseksualna relacja pomiędzy dwoma lub więcej mężczyznami, głębsza i bardziej intymna niż przyjaźń. Rosnąca popularność tego konceptu na początku XXI wieku postrzegana jest jako odzwierciedlenie zachodzących w społeczeństwie zmian, przede wszystkim zwiększonej otwartości na kwestie tożsamości płciowej i seksualności. Słowo "bromance” jest zbitką wyrazową utworzoną od słów "bro” i "romance”, oznaczających "brachola” i "romans”. Za twórcę terminu uważa się Dave’a Carniego, redaktora magazynu skateboardingowego "Big Brother”, który użył go w 1999 roku do okreś ...

                                               

Chrystianofobia

Chrystianofobia – lęk lub nienawiść, odczuwane wobec chrześcijan. Niechęć do chrześcijaństwa może wynikać z pobudek religijnych bądź ideologicznych. Chrystianofobia może być motywacją do popełniania przestępstw. Aż 3/4 osób prześladowanych fizycznie ze względów religijnych stanowią chrześcijanie. Przykładami chrystianofobii są prześladowania i akty agresji wobec chrześcijan w krajach muzułmańskich jak np. Irak, Egipt Koptowie, Erytrea Prawa człowieka w Erytrei i inne), a także w Indiach czy na terenach osadnictwa izraelskiego. Za przejawy chrystianofobii uznaje się także akty nietolerancji ...

                                               

Cyberflirt

Cyberflirt – flirtowanie w Internecie lub cyberprzestrzeni oparte na posługiwaniu się tekstem z wyłączeniem opcji wideo i głosowej. Powtarzający się za pomocą komputera kontakt między dwoma osobami może sprawić, że żywione są coraz bardziej pozytywne i silne wzajemne uczucia aż do ewentualnego przerodzenia się znajomości w internetową miłość. Jest to stosunkowo nowe zjawisko, wymagające dalszych obserwacji i analiz psychologiczno-socjologicznych w celu pełnego poznania.

                                               

Nienawiść

Nienawiść – bardzo silne uczucie niechęci wobec kogoś lub czegoś, często połączone z pragnieniem, by obiekt nienawiści spotkało coś złego. Nienawiść bywa przeciwstawiana miłości i opisywana jako męczące uczucie, następujące w wyniku bólu związanego z uczuciem zranienia, zemsty, wrogości i oszukania. Nienawiść przybiera czasem postać obsesyjną: chęć zemsty jest tak silna, iż osoba nią zawładnięta nie jest w stanie przestać o niej myśleć; wówczas nienawiść jest głównym motywem jej działań i bardzo silnym bodźcem wpływającym na percepcję rzeczywistości.

                                               

Nieśmiałość miłosna

Nieśmiałość miłosna – rodzaj nieśmiałości wobec drugiej płci, opisany po raz pierwszy w 1979 przez psychologa Briana G. Gilmartina. Jest to nieśmiałość chroniczna i poważna. Dr. Gilmartin badał to zjawisko wyłącznie na grupie heteroseksualnych mężczyzn. Zgodnie z jego badaniami, ludzie z nieśmiałością miłosną mają problemy w nawiązaniu rozmów z kobietami, z powodu głębokiego odczucia lęku. Jego książka na ten temat została opublikowana po raz pierwszy w 1987 przez wydawnictwo University Books uniwersytetu w Auburn. W 1989 ukazała się popularna wersja książki, ze wstępem E. Michael Gutmana, ...

                                               

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna - postawa, która charakteryzuje się dobrowolnym działaniem na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu społecznym. Jest to zaangażowanie indywidualnego człowieka w kreowanie lepszej rzeczywistości społecznej. Obywatele mają nie tylko prawa, ale także obowiązki względem społeczeństwa i wspólnoty. Postawa społecznie odpowiedzialna przyczynia się do lepszej jakości życia i dobrostanu społecznego. Pomaga w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w którym każda osoba ma wpływ na toczące się na różnych poziomach procesy decyzyjne i działania. Odpowiedzialni, ...

                                               

Przyjaźń między kobietą i mężczyzną

Przyjaźń między kobietą i mężczyzną lub przyjaźń międzypłciowa – przyjaźń łącząca kobietę i mężczyznę; osobisty związek pomiędzy kobietą i mężczyzną o charakterze platonicznym, nieromantycznym, nieseksualnym, nienamiętnym i nierodzinnym. Najczęściej dotyczy młodych dorosłych, chociaż może występować pomiędzy dorosłą kobietą i dorosłym mężczyzną w dowolnym wieku.

                                               

Pułapka komunikacyjna (socjologia)

Pułapka komunikacyjna – zjawisko społeczne polegające na pozostawaniu przedstawicieli poszczególnych grup społecznych w uświęconych tradycją układach w sposób nieświadomy i trudny do wybrnięcia. Transparentnym przykładem pułapki komunikacyjnej jest przeświadczenie, że kobiety nie mają potrzeby oraz kwalifikacji do pełnienia etatowych funkcji kierowniczych; podczas gdy w rzeczywistości wynika to z nieumocowania ich w sieci kontaktów biznesowych zbudowanych na zasadach preferencyjnych dla mężczyzn. Innym przykładem pułapki komunikacyjnej jest wzajemna niechęć do zaufania sobie nawzajem międz ...

                                               

Sympatia

Sympatia – społeczne powinowactwo, w którym jedna osoba blisko rozumie uczucia drugiej osoby. Wyraz "sympatia" pochodzi od łac. sympatha ; od gr. συμπάθεια transliterowanego jako sympatheia, połączenie συν + πάσχω = συμπάσχω oznacza "cierpieć wspólnie" lub "odczuwać z". Sympatia istnieje, gdy uczucia jednej osoby są głęboko rozumiane i akceptowane przez drugą osobę. W języku potocznym "darzyć kogoś sympatią" oznacza po prostu "lubić go bardziej niż innych".

                                               

Zakochanie

Zakochanie – stan związania emocjonalnego z drugą osobą. Charakteryzuje się nieustającymi myślami o tej osobie i pragnieniem przebywania z nią. W przypadku niedostępności obiektu uczuć osoba zakochana nierzadko cierpi. Zakochanie często błędnie nazywane jest miłością.

                                               

Zażenowanie

Zażenowanie – rodzaj silnej emocji podobnej do wstydu z tą różnicą, że odczuwana jest w momencie niestosownego zachowania lub wypowiedzenia niestosownych słów przez drugą osobę, najczęściej przez kogoś, po kim takiego zachowania nie należałoby się spodziewać, choć nie jest to konieczne. Np. niestosowny w danych okolicznościach ubiór, wypowiadanie się na tematy, których w danym momencie należy unikać, złe przyjęcie dowcipu.

                                               

Zażyłość

Zażyłość – zwykle pozytywne relacje międzyludzkie, charakteryzujące się ciepłym i życzliwym wzajemnym odnoszeniem się do siebie, zaufaniem i skłonnością do wzajemnych zwierzeń. W warstwie językowej typowe jest używanie języka potocznego, zdrobnień, wyrażeń pieszczotliwych, czasem także wulgaryzmów i slangu. Przy dużej zażyłości dochodzi także do przekroczenia bariery fizycznej, a wtedy emocje mogą być wyrażane przez obejmowanie, poklepywanie, przytulanie, chwytanie za ręce i ramiona, głaskanie, całowanie itp. Zażyłość powstaje między osobami, które się dobrze znają, a zwłaszcza członkami r ...

                                               

Zdrada

Zdrada – świadome złamanie przysięgi lub odstępstwo od przyjętych norm czy wartości, działanie przeciwko tym normom i wartościom, zaparcie się ich, a także jawna lub skryta ich negacja. Człowiek dopuszczający się zdrady określany jest mianem zdrajcy. Zdrada może dotyczyć poszczególnych osób lub całej społeczności, wobec których zdrajca ma trwałe zobowiązania lub ponosi za nie odpowiedzialność. W różnych kulturach, religiach i systemach prawnych zdrada jest czynem moralnie złym, chociaż niekiedy odmiennie rozumianym, w zależności od uwarunkowań historycznych i społecznych. W sensie psycholo ...