Poprzednia

ⓘ Nauki ekonomiczne
                                               

Nauki ekonomiczne

Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Nauki ekonomiczne dzielą się na następujące dyscypliny naukowe: towaroznawstwo nauki o zarządzaniu finanse od 2011 ekonomia Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, od tego czasu mówi się o historii ekonomii – jednak już od czasów starożytnych np. Biblia przejawiały się różne poglądy ekonomiczne np. podatki, które ...

                                               

Finanse

W nauce o finansach termin ten definiuje się jako ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. Ponieważ jednak nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów, a chodzi o pieniądz jako miernik kategorii realnych, to pojęcie finansów obejmuje tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniężnych lub z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości. Teorie finansów stanowią wydzieloną część teorii pieniądza i ich zadanie polega na wyj ...

                                               

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk utworzona w 1952. Zakres działania Komitetu obejmuje: "Ogólna teoria ekonomiki, historia myśli ekonomicznej, problematyka funkcjonowania i rozwoju gospodarki krajów Europy Środkowej i Wschodniej.” Działalnością Komitetu kieruje 7-osobowe prezydium.

                                               

Towaroznawstwo

Towaroznawstwo – nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej. Jako kierunek studiów towaroznawstwo oferuje zdobywanie zarówno wiedzy ekonomicznej, jak i laboratoryjnej, chemicznej, technicznej i przyrodniczej.

                                               

Wrażliwość organizacji na zmiany

Wrażliwość organizacji na zmiany – pojęcie w dziedzinie nauk o Zarządzaniu, które odwołuje się do jednej z popularniejszych metafor w opisie organizacji, tj. do metafory organizmu, w której to organizacja rysuje się jako żywy organizm, zależny od otoczenia, wrażliwy na zmieniające się środowisko i spełniający funkcje niezbędne do przetrwania. Zgodnie z metaforą organizmu, organizacje najefektywniej działają wtedy, gdy są zaspokojone ich potrzeby. Literatura przedmiotu rozpatrując wrażliwość organizacji na zmiany dokonuje identyfikacji dwóch przeciwległych jej przymiotów, tj. oziębłości ora ...