Poprzednia

ⓘ Nauki o bezpieczeństwie




                                     

ⓘ Nauki o bezpieczeństwie

Nauki o bezpieczeństwie – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

Przedmiotem badań nauk o bezpieczeństwie są współczesne systemy bezpieczeństwa w wymiarze militarnym i niemilitarnym oraz ich funkcjonowanie na różnych poziomach organizacyjnych. Systemy te obejmują działania instytucji o charakterze państwowym, rządowym i samorządowym, przedsiębiorców i organizacji społecznych. Badania w zakresie tej dyscypliny powinny służyć tworzeniu teoretycznych podstaw i rozwojowi systemów bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego oraz systemów operacyjnych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa.

                                     
 • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach jeden z 4 instytutów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
 • socjocybernetyka ekonomia etnografia geografia historia nauki o bezpieczeństwie nauki o obronności nauki o rodzinie nauki prawne pedagogika politologia polityka społeczna
 • głównie na naukach o bezpieczeństwie jako dyscyplinie przynależącej do dziedziny nauk społecznych w świetle kategoryzacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
 • dziedzin nauki w Polsce. W miejsce nauk wojskowych zostały dodane do dziedziny nauk społecznych dwie nowe dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie nauki o obronności
 • Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jeden z 16 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Janusz Gierszewski - nauki polityczne, nauki o bezpieczeństwie Kanclerz: Barbara Piwowarska Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno - Prawnych:
 • Nauki formalne, także: nauki aprioryczne, nauki dedukcyjne w klasyfikacji nauk grupa nauk wyróżniona ze względu na kryterium przedmiotowe. przeciwstawiająca
 • Nauki ścisłe nauki w których ściśle i dokładnie opisuje oraz modeluje się zjawiska, a także weryfikuje się hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów
 • Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie specjalność: bezpieczeństwo międzynarodowe
 • października 1973 w Radomiu polski ekonomista, specjalista nauk o bezpieczeństwie doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 • dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie nauki o obronności nauki o mediach nauki o polityce nauki o polityce publicznej nauki o poznaniu i komunikacji
 • językoznawstwie. W anglosaskim kręgu kulturowym nauki humanistyczne dzielą się na arts, czyli nauki związane z kulturą, sztuką, jak historia sztuki