Poprzednia

ⓘ Nauki historyczne w Polsce
                                               

Biuro Historyczne Centralnej Rady Zrzeszenia Związku Związków Zawodowych

Biuro Historyczne Centralnej Rady Zrzeszenia Związku Związków Zawodowych – instytucja istniejąca od 1959 roku zajmująca się historia ruchu zawodowego. Biuro wydawało w latach 1962-1966 pismo "Biuletyn Biura Historycznego CRZZ". Jego kontynuacją był wydawany w latach od 1967 roku "Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego". Instytucja została później przekształcona w Zakład Historii i Teorii Ruchu Zawodowego w Centrum Studiów Związków Zawodowych przy CRZZ.

                                               

Centralne Archiwum KC PZPR

Centralne Archiwum KC PZPR – jednostka istniejąca w latach 1971–1990 przy KC PZPR. Powstała w miejsce zlikwidowanego w wyniku wydarzeń marcowych Zakładu Historii Partii przy KC PZPR.

                                               

Centrum Badań Historycznych w Berlinie

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie – powołana 11 października 2006 placówka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Historiografia PRL

Głównym zadaniem nowej historiografii stało się przewartościowanie jej dotychczasowych teoretyczno-metodologicznych podstaw. Rezultatem tych przemian stało się masowe zainteresowanie powojennych historyków problemami społeczno-gospodarczymi, co wiązało się z zahamowaniem prac nad dziejami politycznymi, które z oczywistych względów były bardziej drażliwe. Przebudowana historiografia miała opierać się na materializmie historycznym. Dzieje historiografii PRL-u można podzielić na trzy okresy.

                                               

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski (III RP)

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski – stowarzyszenie zajmujące się szeroko pojętą działalnością edukacyjno-badawczą na polu najnowszej historii Polski, działalności niepodległościowej, a także pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 12 listopada 1998 r. w Warszawie powstało Towarzystwo Przyjaciół Instytutów Józefa Piłsudskiego Zagranicą. Inicjatorami powstania Towarzystwa byli: Magda Kapuścińska – chemik Zbigniew Wójcik – historyk Krzysztof Munnich – sekretarz Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie Mieczysław Stachiewicz – prezes IJP w Londynie Jacek ...

                                               

Instytut Pamięci Narodowej przy Prezydium Rady Ministrów

Formalnie powołano ją w listopadzie 1944 przez PKWN. Była podporządkowana resortowi oświaty. Instytucja działała pod tą nazwą do lipca 1948, gdy przekształcono ją w Instytut Historii Najnowszej. Działalność obejmowała niemieckie zbrodnie wojenne, kolaborację Polaków z okupantem, a także historię Polski 1863-1945 ze szczególnym podkreśleniem roli rewolucyjnego ruchu robotniczego. Celem placówki było badanie genealogii Polski Ludowej. Instytut wydawał pismo "Dzieje Najnowsze”. Pomysłodawcami byli: Jerzy Kornacki dyrektor do 10 września 1946 i Helena Boguszewska. Faktycznie od 1945 do końca d ...

                                               

Instytut Polsko-Radziecki

Placówkę otwarto 31 stycznia 1952. Instytut miał na celu pomagać w wychowaniu kadr wykładowców, pogłębiać znajomość literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej. Innym celem było organizowanie odczytów polskich i radzieckich naukowców. Zajmował się także informacjami o życiu kulturalnym narodów ZSRR oraz zbieraniem materiałów w celu utworzenia muzeum polsko-radzieckiego. Organem placówki było pismo "Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego" 1952–1956, redaktor Samuel Fiszman.

                                               

Instytut Ruchu Robotniczego

Instytut Ruchu Robotniczego – jednostka istniejąca w latach 1975-1990 w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR i następnie w Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR.

                                               

IX Olimpiada Historyczna

IX Olimpiada Historyczna – olimpiada historyczna, której finały odbyły się w dniach 10-14 kwietnia 1983 w Warszawie. Olimpiada dotyczyła roku szkolnego 1982/1983. 12 uczestników zdobyło tytuł laureata w warszawskich eliminacjach centralnych. Laureatami zostali: 3. miejsce: Jakub Kubicha IV LO w Opolu. 2. miejsce: Michał Kopczyński IX LO w Warszawie, 1. miejsce: Wojciech Drelicharz LO w Chmielniku,

                                               

Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Mazowieckim

Czesław Ogórek Włodzimierz Rudź Andrzej Krzysztof Łuczak Małgorzata Pakuła Antoni Woskowski Stanisław Zakrzewski Marian Witek Ryszard Kotewicz Jan Piotr Dekowski Piotr Zwoliński - zaginiony w 2010 roku w Kazachstanie. Stefan Jerzy Jener Czesław Cyniak Józef Jastrzębski

                                               

Marksistowskie Zrzeszenie Historyków

Marksistowskie Zrzeszenie Historyków – zrzeszenie powołane na VII Zjeździe Historyków Polskich we Wrocławiu we wrześniu 1948 roku. Reaktywowane w 1950 roku.

                                               

Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie”

Olimpiada o losach Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku – nieistniejąca olimpiada szkolna organizowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów był Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zawody podzielone były na 3 części: etap III – egzamin ustny, obejmujący zarówno tematykę pracy ucznia, jak i informacje dostępne w zalecanej literaturze. etap II – obrona przygotowanej pracy egzamin ustny, etap I – praca pisemna na jeden z tematów przedstawionych przez Komitet Główny Olimpiady, Uprawnienia wynikające z uzyskania st ...

                                               

Polska Misja Historyczna

Polska Misja Historyczna – zagraniczna placówka naukowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizacyjnie związana z Wydziałem Nauk Historycznych tej uczelni. Jej działalność prowadzona jest we współpracy z Uniwersytetem Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

                                               

Polskie Towarzystwo Historii Techniki

Polskie Towarzystwo Historii Techniki – stowarzyszenie, którego celem jest pogłębienie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie historii techniki, przemysłu oraz nauk technicznych i działania na rzecz ochrony zabytków techniki, w tym wspieranie muzealnictwa technicznego.

                                               

Towarzystwo Miłośników Historii

Utworzone w 1906 r. w Warszawie w celu popierania rozwoju badań historycznych oraz ich krzewienia ze szczególnym uwzględnieniem dziejów polskich. Towarzystwo pozostało temu wierne, nie przerywając działalności nawet podczas dwóch wojen światowych, starając się zawsze włączać w nurt obywatelskich powinności i wyrażać niezależne opinie. Dnia 17 listopada 1906 r., na zebraniu organizacyjnym w sali Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy ul. Czackiego wówczas Włodzimierskiej, wybrano pierwszy Zarząd Towarzystwa Miłośników Historii, do którego weszli wybitni historycy. Prezesem został Aleksande ...

                                               

Wydział Historii Partii

Wydział Historii Partii – jednostka organizacyjna istniejąca w latach 1946-1957 przy Komitecie Centralnym Polskiej Partii Robotniczej, następnie KC Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Placówka zajmowała się badaniem dziejów ruchu robotniczego.

                                               

Zakład Historii Partii

Zakład Historii Partii – instytucja istniejąca w latach 1957–1971 przy KC PZPR. Zajmowała się badaniem dziejów ruchu robotniczego. Powstał jako kontynuacja Wydziału Historii Partii przy KC PZPR.

                                               

Zakład Historii Ruchu Ludowego

Poprzednikami instytucji były Wydział Historyczny PSL 1948-1949 i Komisja Historyczna ZSL 1949-1950, reaktywowana w 1956. Zakład został powołany z inicjatywy Prezydium NK ZSL. Pierwszym kierownikiem był w latach 1960-1963 Wiktor Kordowicz. W 1963 zastąpił go Józef Szaflik do 1971. Zakład prowadzi bibliotekę i archiwum gromadzące publikacje, dokumenty i ikonografię dotyczącą dziejów ruchu ludowego na ziemiach polskich. Zakład wydaje pismo "Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego". Obecna nazwa instytucji to Zakład Historii Ruchu Ludowego Naczelnym Komitecie Wykonawczym PSL.