Poprzednia

ⓘ Natura
                                               

Nature (ujednoznacznienie)

                                               

Zwierzęta

Zwierzęta – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Są najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów. Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należy również człowiek. Najstarsze znaleziska kopalne zwierząt – morskie zwierzęta o miękkich ciałach – pochodzą z końca prekambru, neoproterozoiku fauna ediaka ...

                                               

Geologia

Geologia – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.

                                               

Botanika

Botanika, roślinoznawstwo – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.

                                               

Rzeźba terenu

Rzeźba powierzchni ziemi, morfologia terenu) – ukształtowanie powierzchni Ziemi powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, takich jak erozja, akumulacja rzeczna czy lodowcowa oraz wpływ wiatru, ewentualnie też działalność człowieka. Duże płaskie lub prawie płaskie tereny, z niezbyt głębokimi dolinami rzek, określa się jako tereny równinne. Mają one nieznaczne wysokości względne. Rzeźba terenu powstaje w wyniku procesów rzeźbotwórczych. Źródłami energii tych procesów są: energia geotermalna geomagnetyzm promieniowanie słoneczne energia grawitacyjna Przykładowe typy rzeźby terenu: ...

                                               

Woda

Woda – związek chemiczny o wzorze H 2 O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo "woda” jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia. Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Większość około 97.38% występującej na Ziemi wody jest "słona”, to znaczy zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu. W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla. Wo ...

                                               

Kontynent

Kontynent – w geografii fizycznej: olbrzymi pod względem powierzchni obszar lądu, otoczony ze wszystkich stron morzami i oceanami, a z innymi kontynentami połączony co najwyżej wąskimi przesmykami. W geotektonice i geomorfologii, kontynent określa się jako lądową część cokołu kontynentalnego, kontynent obejmuje więc także przybrzeżne wyspy, znajdujące się na tym samym cokole kontynentalnym. Ogólnie, na gruncie geografii fizycznej, geologii i geotektoniki, można wyróżnić współcześnie 6 kontynentów: Eurazję Amerykę Północną 24.2 mln km² powierzchni Australię 7.7 mln km² powierzchni Afrykę 30 ...

Natura
                                     

ⓘ Natura

English version: Nature

Przyroda, in. natura – w najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość. Termin ten obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie – bez uwzględnienia wytworów i oddziaływania ludzi.

                                     

1. Wszechświat

Wszechświat w kosmologii to nazwa oznaczająca czasoprzestrzeń, która zawiera wszystkie obiekty materialne i energię, dostępne do obserwacji metodami bezpośrednimi lub pośrednimi poprzez teleskopy i inne przyrządy obserwacyjne. Według stanu wiedzy na 2008 słowo wszechświat jest dla naukowców dwuznaczne. Zgodnie z ogólnie przyjętą teorią względności i opartej na niej teorii Wielkiego Wybuchu wiek Wszechświata szacuje się na 13.7 mld lat. Dla niektórych kosmologów obserwacyjnych, jest to sfera o promieniu około 4 × 10 26 m 50 mld lat świetlnych, z nami w centrum, a pojęcie ogólnej czasoprzestrzeni nie ma sensu. Dla niektórych fizyków teoretycznych, Wszechświat jest czasoprzestrzenią według modelu Wielkiego Wybuchu w małej skali 8 × 10 26 m. Obecne pomiary jednorodności promieniowania tła wskazują, że Wszechświat jest prawdopodobnie płaski i będzie rozprzestrzeniał się w nieskończoność. Powszechnie dziś przyjętym modelem powstania i ewolucji Wszechświata jest model Wielkiego Wybuchu.

Astronomowie mówią również o wielu wszechświatach, a jedynym domniemanym, empirycznym potwierdzeniem ich istnienia ma być funkcja falowa Wszechświata, zaproponowana przez astrofizyka i kosmologa Stephena Hawkinga – chociaż nie jest to zgodne z przedstawioną powyżej definicją. Mają wtedy na myśli wszechświaty, które być może istnieją w innej czasoprzestrzeni, np. postawiono hipotezę, że każda czarna dziura jest zalążkiem nowego wszechświata. W tym sensie można więc mówić o wieloświecie lub metawszechświecie zawierającym wszystkie wszechświaty. O tę hipotezę oparta jest inna teoria powstania Wszechświata – teoria Wielkiej Kraksy.

                                     

2. Ziemia

Ziemia – trzecia w kolejności, licząc od Słońca, piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Jest największą z planet skalistych w Układzie Słonecznym, a także jak dotychczas jedynym znanym miejscem występowania życia. Wokół Ziemi krąży jeden naturalny satelita – Księżyc oraz prawdopodobnie dwa księżyce pyłowe księżyce Kordylewskiego i znaczna liczba sztucznych satelitów. Stałą, stabilną orbitę posiada także planetoida 3753 Cruithne, która pozostając w rezonansie z orbitą Ziemi przez niektórych jest uważana za drugi księżyc Ziemi.

Ziemia posiada masę i grawitację odpowiednią dla utrzymania atmosfery, chroniącej przed promieniowaniem jonizującym oraz własne pole magnetyczne chroniące przed wiatrem słonecznym. Oddalenie od Słońca jest właściwe dla utrzymania odpowiedniej temperatury. Uważa się, że czynniki te sprzyjały powstaniu życia na ziemi.

                                     
  • Obszar Natura 2000 obszar ochrony sieci Natura 2000. Wyróżnia się trzy typy obszarów: specjalny obszar ochrony siedlisk obszar specjalnej ochrony ptaków
  • Natura pojęcie dotyczące świata i biosfery Matka Natura personifikacja natury Natura 2000 program ochrony przyrody Natura pojęcie filozoficzne
  • Natura trzeci album zespołu Golden Life wydany w 1994 roku, nakładem wytwórni Zic Zac. Intro - 2: 02 Natura - 4: 13 What to say - 3: 54 Niebo
  • Książa. pp. 262 - 265. W: Perzanowska J., Grzegorczyk M. red. Obszary Natura 2000 w Małopolsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2009. ISBN 978 - 83 - 61191 - 16 - 2
  • O naturze bogów łac. De natura deorum dialog w trzech księgach autorstwa Marka Tulliusza Cycerona, napisany w roku 45, a opublikowany w roku 44 przed
  • Natura 2000 w Małopolsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2009. ISBN 978 - 83 - 61191 - 16 - 2 Dąbie Standardowy Formularz Danych Dąbie. W: Natura 2000
  • Dolina Dolnej Wisły kod obszaru PLB040003 obszar chroniony programem Natura 2000 o powierzchni 33 559, 04 ha, położony w województwach: kujawsko - pomorskim
  • Kalina - Lisiniec PLH120007 obszar Natura 2000 położony w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim, w gminie Racławice na terenie wsi Góry Miechowskie
  • Miechowszczyźnie. pp. 258 - 261. W: Perzanowska J., Grzegorczyk M. red. Obszary Natura 2000 w Małopolsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2009. ISBN 978 - 83 - 61191 - 16 - 2
  • Góra obszar Natura 2000 w pobliżu Obszary leśne i łąkowe koło Książa. pp. 262 - 265. W: Perzanowska J., Grzegorczyk M. red. Obszary Natura 2000 w Małopolsce

Użytkownicy również szukali:

drogeria natura gazetka, koszyk natura, natura aplikacja, natura biłgoraj,

...
...
...