Poprzednia

ⓘ Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie
                                     

ⓘ Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie – olimpiada szkolna z zakresu tematyki wiedzy o społeczeństwie, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe Coptiosh w Białymstoku.

Olimpiada jest finansowana z wpłat uczestników, środków własnych organizatora oraz środków na realizację projektu pozyskanych z innych źródeł, w tym i ewentualnych sponsorów.

                                     

1. Cele

Celem głównym olimpiady jest pogłębiania wiedzy na temat szeroko rozumianego zakresu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiotu wiedzy o społeczeństwie, promocja takich wartości jak demokracja, tolerancja, patriotyzm i szacunek do własnej Ojczyzny, poszerzanie zainteresowania szeroko rozumianymi kwestiami polityki, państwa, społeczeństwa, prawa i stosunków międzynarodowych, jak również umożliwienie uczniom zaprezentowania posiadanych wiadomości i umiejętności z zakresu olimpiady.

Celem olimpiady jest:

 • rozbudzanie zainteresowania tematyką szerokiego spektrum tematyki przedmiotu wiedzy o społeczeństwie,
 • promowanie uczniów, nauczycieli i szkół osiągających wysokie wyniki w olimpiadzie – poprzez dodatkowe miejsca w etapie centralnym olimpiady kolejnej edycji,
 • poszerzenie oferty szkół o zajęcia z uczniem zdolnym z zakresu tematyki olimpiady,
 • zauważenie, wspieranie i promowanie uczniów wybitnych przejawiających uzdolnienia w dziedzinie objętej programem olimpiady,
 • utrwalanie i poszerzanie wiedzy zdobytej w trakcie edukacji szkolnej przez uczniów przy współudziale nauczycieli, weryfikacja tej wiedzy w trakcie zmagań olimpiady,
 • kształtowanie i promowanie postaw patriotycznych,
 • trwałe pogłębienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie tematyki olimpiady i ewentualne ukształtowanie poprzez to dalszej ścieżki edukacyjnej, a także zawodowej uczestników olimpiady.
 • nabywanie umiejętności samodzielnej analizy problemów z zakresu tematyki olimpiady oraz właściwego wnioskowania,
                                     

2. Etapy

Olimpiadę organizuje się jako trzystopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, w których wymagany jest od uczestników określony zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności:

 • w zawodach III stopnia – centralnego – w zakresie szerszym, wskazanym w programie olimpiady.
 • w zawodach II stopnia – okręgowego – niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu wiedza o społeczeństwie,
 • w zawodach I stopnia – szkolnego – wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu wiedza o społeczeństwie,
                                     
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o społeczeństwie organizowana od 1960, skierowana
 • Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej pułtuska nieistniejąca olimpiada szkolna organizowana corocznie od 2003 do roku szkolnego 2009 - 2010 przez Akademię
 • Współczesnym Olimpiada Wiedzy o Prawie Olimpiada Wiedzy o Rodzinie Olimpiada Wiedzy o RP Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Olimpiada Wiedzy o RP olimpiada szkolna z zakresu tematyki wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawniczej, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Olimpiada Wiedzy o Mediach interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o mediach i dziennikarstwie, organizowana od roku szkolnego 2014 2015
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg olimpiada szkolna organizowana od 2004 przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Biuro Informacyjne
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej OWE olimpiada szkolna z zakresu ekonomii. Celem olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie
 • Olimpiada o Państwie i Prawie interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę z zakresu problematyki dotyczącej państwa i prawa. Organizowana
 • Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o filmie i komunikacji społecznej, organizowana