Poprzednia

ⓘ Instytucje filozoficzne
                                               

Akademia (starożytność)

Akademia – szkoła założona w Atenach ok. 387 p.n.e. przez Platona, istniała aż do splądrowania Aten przez wodza rzymskiego Sullę w 86 p.n.e. Część platońskich filozofów została potem w Atenach, inni działali w Aleksandrii i w Syrii. Akademia reaktywowana została pod koniec IV wieku n.e. i zlikwidowana 529 przez cesarza bizantyjskiego Justyniana. Platon założył ją w gaju poświęconym herosowi ateńskiemu Akademosowi, od którego imienia pochodzi jej nazwa. Zajmowano się w niej przede wszystkim filozofią i matematyką, a także retoryką i naukami przyrodniczymi. Legenda głosi, że widniał na niej ...

                                               

Akademia Florencka

Akademia Florencka – szkoła filozoficzna założona w 1462 we Florencji, będąca czołowym ośrodkiem renesansowego platonizmu. Szkoła została założona pod mecenatem Kosmy Medyceusza w podarowanej przez niego Marsiliowi Ficinowi willi Careggi Montevecchio. Akademia skupiała badaczy zainteresowanych filozofią Platona oraz jego komentatorów. W zamierzeniu miała odnawiać tradycje Akademii Platońskiej.

                                               

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie – uczelnia kościelna prowadzona przez Towarzystwo Jezusowe posiadająca państwowe uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych. Tworzą ją dwa Wydziały: Filozoficzny, Pedagogiczny i Filia w Mysłowicach. Wydziały Filozoficzny i Pedagogiczny posiadają prawo nadawania stopnia naukowego doktora. Na Wydziale Filozoficznym prowadzone jest pięć kierunków studiów: filozofia, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo oraz turystyka i rekreacja, na Wydziale Pedagogicznym: pedagogika, filologia angielska, nauki o polityce, praca socjalna, adminis ...

                                               

Bernardyńskie Studium Filozoficzne w Bydgoszczy

Bernardyńskie Studium Filozoficzne w Bydgoszczy – szkoła średnia prowadzona w okresie staropolskim w Bydgoszczy przez zakon bernardynów. Szkoła powstała w 1530 r., prawdopodobnie po utracie toruńskiego konwentu bernardynów. Było to studium filozoficzne, w którym nauczano kandydatów na zakonników: logiki, przyrody, metafizyki oraz kosmologii. Początkowo cykl nauki trwał dwa lata, później wprowadzono trzyletni okres nauczania. Pełny trzyletni kurs studium obejmował: retorykę – pierwszy rok, filozofię – drugi rok, prawo kanoniczne – trzeci rok. W 1672 r. ze studium bydgoskiego przeniesiono te ...

                                               

Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich

Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich – istniejąca w okresie Polski Ludowej instytucja z siedzibą w Warszawie zajmująca się kształceniem działaczy państwowych, w tym nauczycieli, na potrzeby popieranego przez państwo procesu ateizacji życia publicznego w Polsce, w tym ograniczania wpływu Kościoła katolickiego na społeczeństwo polskie. Ośrodek był instrumentem realizacji założeń polityki wyznaniowej władz PRL. Ściśle współpracował z Towarzystwem Krzewienia Kultury Świeckiej. Obok działalności dydaktycznej instytucja prowadziła też aktywność wydawniczą. Ośrodek miał agendy terenowe w ...

                                               

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych – pozawydziałowa, autonomiczna jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego, istniejąca od 2008 roku. Założycielem Centrum jest Michał Heller, a dyrektorem Bartosz Brożek. Pod auspicjami Centrum działa wydawnictwo Copernicus Center Press, a także pierwszy polski e-uniwersytet platforma MOOC Copernicus College, założony w 2014 r. Centrum posiada swój kanał na Youtube, prowadzi także kilka portali internetowych: naukowy filozofiawnauce.pl, w którym znajdują się artykuły naukowe, nagrania wykładów i konferencji naukowych; popularnonaukowy granicenauki.pl ...

                                               

Committee for Skeptical Inquiry

Committee for Skeptical Inquiry – organizacja typu non-profit założona w Stanach Zjednoczonych, której zadaniem statutowym jest "prowadzenie krytycznych dochodzeń w sprawach paranormalnych, pseudonauk, weryfikacja hipotez odpowiednio z naukowego punktu widzenia oraz przedstawianie faktycznych informacji o wynikach tych dochodzeń społeczności naukowej i opinii publicznej”

                                               

Europejskie Forum Alpbach

Europejskie Forum Alpbach – założony w 1945 znaczący intelektualnie ośrodek wymiany poglądów ekonomicznych, politycznych, filozoficznych i naukowych, a także artystycznych. Każdego roku około 5.000 osób z ponad 70 krajów przybywa do tyrolskiego Alpbach na 3 tygodnie. W 2016 roku 5430 uczestników forum reprezentowało 102 kraje. Językami forum są język angielski i niemiecki.

                                               

Instytut Badań Społecznych

Instytut Badań Społecznych – placówka naukowo-badawcza przy Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Wokół tej placówki ukształtowała się grupa intelektualistów reprezentująca zbiór poglądów naukowych określany potocznie w literaturze przedmiotu jako szkoła frankfurcka. Idea Instytutu jako ośrodka dyskusji nad zasadami jedności teorii i praktyki marksizmu zrodziła się już w 1922 r. w czasie obrad EMA Pierwszy Marksistowski Tydzień Roboczy niem. Erste Marxistische Arbeitswoche, z udziałem György’ego Lukácsa, Karla Korscha, Friedricha Pollocka i innych. Dzięki f ...

                                               

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Humanistycznego UP.

                                               

Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Insty­tut Filo­zofii UAM - jednostka naukowo-dydaktyczna założona w sty­czniu 1970 roku, która wchodzi w skład Wydzi­ału Nauk Społecznych UAM. Wcześniej - od utworzenia Uni­w­er­sytetu Poznańskiego w 1918 roku - pod­sta­wowymi jed­nos­tkami orga­ni­za­cyjnymi, w ramach których upraw­iano filozofię, były kat­edry. Rada Naukowa Insty­tutu Filo­zofii posi­ada uprawnienia do nadawa­nia stop­nia dok­tora oraz dok­tora habil­i­towanego w zakre­sie filo­zofii. Insty­tut prowadzi 3-letnie studia pierwszego stopnia, 2-letnie stacjonarne stu­dia uzupełniające magister­skie oraz stu­dia dok­toranckie ...

                                               

Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego

Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 1 katedr i 2 zakłady. Wydział Nauk Społecznych w skład którego wchodzi placówka posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie filozofii. Instytut prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z gramatyką filozoficzną, logiką, epistemologią, filozofią społeczną, filozofią nauki, filozofią umysłu, antropologią filozoficzną, historią polskiej myśli filozoficznej. Instytut oferuje studia na kierunkach fil ...

                                               

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego należąca do struktury Wydziału Nauk Społecznych UWr. W roku 2017 Instytut zatrudniał ok. 40 osób, w większości pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 6 profesorów tytularnych i 14 doktorów habilitowanych.

                                               

International Society for Philosophical Enquiry

International Society for Philosophical Enquiry jest międzynarodowym stowarzyszeniem wysokich osiągnięć, w tym na polu naukowym oraz filozoficznym założonym w 1974. ISPE jest poświęcone zaawansowanym pytaniom, oryginalnym badaniom i wkładom. Członkowie wykorzystują własne umiejętności w celu zwiększenia wzrostu i rozwoju oświeconej kultury oraz postępowej cywilizacji.

                                               

Klub Transcendentalistów

Klub Transcendentalistów – stowarzyszenie działające w latach 1836 - 1843 w West Cambridge, w stanie Massachusetts. Jego głównym ideologiem był Ralph Waldo Emerson, filozof i pastor unitariański. Idee Klubu zapoczątkowały transcendentalizm. Klub wydawał pismo The Dial. Do stowarzyszenia należeli m.in.: Henry David Thoreau, E. Peabody, Margaret Fuller, B. Alcott, G. Parker.

                                               

Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk, której celem jest koordynacja i opiniowanie działalności w zakresie dyscyplin filozoficznych oraz analiza publikacji i ocena programów nauczania. Komitet Filozoficzny powstał w ramach Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w 1952. Sekretarzem tego wydziału był wtedy Stefan Żółkiewski, który projekt powołania komitetów przedstawił na posiedzeniu Prezydium PAN 24 maja 1952. Członkami założycielami Komitetu byli Adam Schaff, Kazimierz Ajdukiewicz, Józef Chałasiński, Franciszek Fidl ...

                                               

Kościół popperowski

Kościół popperowski - żartobliwa nazwa dla grupy filozofów skupionych wokół seminarium Karla Poppera w London School of Economics w latach 50. i 60. XX w., słynących z ortodoksyjnego przestrzegania poglądów swojego mistrza. Nazywano ich również krytycznymi racjonalistami. W początkowych okresach swojej twórczości należeli do niej m.in. Paul Feyerabend, Imre Lakatos, John Watkins, Joseph Agassi. Największym polskim wyznawcą Poppera jest dr Wojciech Zieliński.

                                               

Lykeion

Lykeion, lykejon, likejon – szkoła filozoficzna założona przez ucznia Platona – Arystotelesa w IV wieku p.n.e. Od V w. p.n.e. nad Ilissosem przy świątyni Apollina Likejosa na wschodnich obrzeżach Aten istniał gimnazjon gymnásion – w ogrodach zwanych Lykejonem od imienia patronującego świątyni boga. Przy gimnazjonie tym Arystoteles założył własną szkołę. Powstała ona prawdopodobnie na skutek konfliktów o objęcie kierownictwa Akademii zob. Speuzyp w 335 p.n.e., gdy Arystoteles powrócił do Aten. Szkołę nazywano też perypatetycką, od mającego tam panować zwyczaju przechadzania się w czasie wyk ...

                                               

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Filozoficznych

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Filozoficznych jest federacją narodowych stowarzyszeń filozoficznych. Została założona w roku 1948. Kongresy FISP odbywają się co pięć lat. Przewodniczący Federacji jest obierany na okres pięciu lat. Obecnie funkcję tę sprawuje William McBride z Purdue University, West Lafayette, USA. Od roku 1993 corocznie odbywają się pod patronatem FISP Międzynarodowe Olimpiady Filozoficzne. W maju 1997 V Olimpiada odbyła się w Warszawie z udziałem reprezentacji Bułgarii, Litwy, Niemiec, Rumunii, Turcji, Węgier i Polski. W dniach 19-23 maja 2005 XIII Olimpiada odbył ...

                                               

Polski Związek Myśli Wolnej

Polski Związek Myśli Wolnej – ruch świecki, liberalno-wolnomyślicielski powołany w 1926 roku przez grupę byłych działaczy Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Polskich. Przewodniczącym został Zygmunt Radliński, w skład zarządu wchodzili m.in.: Tadeusz Kotarbiński, Józef Landau. W czerwcu 1930 PZWM zorganizował w Warszawie tzw. Koło Intelektualistów, której podstawowym celem było pogłębianie teoretyczne zasad myśli wolnej oraz stworzenie ośrodka, grupującego intelektualistów-wolnomyślicieli z całego kraju. Od października 1930 do grudnia 1935 Koło wydawało własny miesięcznik "Racjonalista ” pod r ...

                                               

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów – stowarzyszenie o charakterze filozoficzno-naukowym, światopoglądowym i etycznym zrzeszające osoby o światopoglądzie racjonalistycznym. Powstało w oparciu o społeczność wirtualną zgromadzoną wokół portalu Racjonalista.pl. Stowarzyszenie założył i pierwszym prezesem był Mariusz Agnosiewicz. PSR zostało wpisane do KRS 6 lipca 2005 roku. PSR jest członkiem Polskiej Federacji Humanistycznej oraz IHEYO. W grudniu 2010 roku Stowarzyszenie liczyło około 230 członków. W latach 2005–2006 powstaniu Stowarzyszenia towarzyszyło wiele trudności stawianych przez adm ...

                                               

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – założone 12 lutego 1904 we Lwowie towarzystwo naukowe, którego statutowym zadaniem jest uprawianie i krzewienie nauk filozoficznych, w szczególności ontologii, teorii poznania, logiki, metodologii, etyki, historii filozofii wraz z historią myśli społecznej. Towarzystwo ma 12 oddziałów i ponad 800 członków. Wydaje kwartalnik "Ruch Filozoficzny". PTF jest też członkiem International Federation of Philosophical Societies Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Filozoficznych. Siedziba Towarzystwa mieści się w Warszawie, aktualnym 2005 przewodniczącym jest Wła ...

                                               

Połączone Biblioteki Wydziału Socjologii i Filozofii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Połączone Biblioteki Wydziału Socjologii i Filozofii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego - biblioteka naukowa założona w 1948, posiadająca największy w Polsce księgozbiór filozoficzny. Stanowi połączenie trzech bibliotek – Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, z odrębnym budżetem, majątkiem, personelem i dokumentacją inwentarzową, działających formalnie w strukturze organizacyjnej jednostek macierzystych, tworzących jeden, niepodzielny system biblioteczno-informacyjny w dz ...

                                               

Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli

Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli – organizacja społeczna założona w 1957 mająca na celu aktywne uczestnictwo w procesie laicyzacji społeczeństwa polskiego, w popularyzacji nauk wiedzy o religii, tworzeniu polskiej kultury laickiej i etyki świeckiej a także w propagowaniu racjonalistycznego i materialistycznego poglądu na świat, walkę o realizację zasad tolerancji oraz zwalczanie klerykalizmu. Organizacja nawiązywała do tradycji przedwojennego Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Polskich. Towarzystwo grupowało głównie działaczy PZPR, naukowców i publicystów. Podejmowało działania polega ...

                                               

Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich

Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich - ruch świecki powołany w 1907 w Warszawie. Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich było pierwszą taką organizacją na ziemiach polskich.

                                               

Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej

Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej – stowarzyszenie powstałe w 1969 roku, z połączenia Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli oraz Towarzystwa Szkoły Świeckiej, mające na celu propagowanie i umacnianie kultury świeckiej. Współpracowało blisko m.in. z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Laickich.

                                               

Towarzystwo Kultury Świeckiej

Towarzystwo Kultury Świeckiej – stowarzyszenie powstałe w 1992 w nawiązaniu do stuletniego dziedzictwa polskiej myśli świeckiej i ruchu świeckiego, na bazie struktur dawnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej. Obecnie nosi ono oficjalną nazwę Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Stowarzyszenie zrzesza ludzi o różnych poglądach politycznych, społecznych i filozoficznych, zespolonych wspólnotą wartości humanistycznych, racjonalistycznych i świeckich. Członkowie i aktywni sympatycy stowarzyszenia uznają za nadrzędne: neutralność światopoglądową i polityczną państwa ...

                                               

Unia Racjonalistyczna

Unia Racjonalistyczna – francuskie stowarzyszenie propagujące racjonalizm światopoglądowy, założone w 1930 z inicjatywy wybitnego fizyka Paula Langevina, współpracownika i partnera Marii Skłodowskiej-Curie. W swych szeregach ma – i zawsze miało – wybitnych członków, laureatów Nagrody Nobla, członków Instytutu Francuskiego, pisarzy, ale także innych członków, których łączy pragnienie poszukiwania, refleksji i działania, niezależnie od pochodzenia i wykształcenia. Organizacja ta wydaje dwumiesięcznik Les Cahiers Rationalistes oraz kwartalnik Raison Présente. Pod wpływem UR Polski Związek Myś ...

                                               

Warszawskie Koło Intelektualistów

Warszawskie Koło Intelektualistów – przedwojenna organizacja racjonalistów i wolnomyślicieli powołana uchwałą zarządu głównego Polskiego Związku Myśli Wolnej z dnia 27 czerwca 1930 jako swoista elita intelektualna tej największej przedwojennej organizacji wolnomyślicielskiej. Był to nurt prozachodni, który zarazem dystansował się od nurtu "proletariackiego” w łonie polskiego wolnomyślicielstwa, jak określił go ks. Skrudnik: "prawy odłam bezbożników polskich”. Według statutu, celem Koła Intelektualistów było "pogłębienie teoretyczne zasad myśli wolnej i stworzenie ośrodka, dokoła którego zg ...

                                               

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jeden z 6 wydziałów dziedzinowych Szkoły Nauk Humanistycznych UAM w Poznaniu, który mieści się przy ulicy Szamarzewskiego 89c.

                                               

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna należąca do struktur Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Jego siedziba znajduje się przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie.