Poprzednia

ⓘ Pedagogika
                                               

Pedagogika

Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji, należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.

                                               

Andragog

Bada: edukację nieformalną incydentalną, formalną szkolną, pozaformalną pozaszkolną dorosłych zapotrzebowanie edukacyjne ludzi dorosłych cele, formy, treści, metody procesu kształcenia i samokształcenia dorosłych Gromadzi wiedzę: o uczestnikach edukacji dorosłych o sytuacji na rynku usług edukacyjnych oferty, cele i programy firm edukacyjnych o człowieku dorosłym w różnych fazach jego rozwoju, zadaniach rozwojowych związanych z okresem dorosłości, prawidłowościach uczenia się dorosłych oraz różnorodnych uwarunkowań tego procesu na temat systemu kształcenia w Polsce oraz na świecie, ze szcz ...

                                               

Andragogika rolnicza

Andragogika rolnicza - określenie opisujące proces wdrażania zmian, unowocześnień, technologicznych nowinek, urządzeń technicznych w rolnictwie. W szczególności w odniesieniu do kanałów propagacji, np.: poprzez prasę, literaturę, wpływ sąsiadów i znajomych, kształcenie.

                                               

Animacja społeczno-kulturalna

Animacja społeczno-kulturalna – metoda aktywizacji społecznej różnych środowisk. Powstała we Francji, w latach 60. Wywodzi się z koncepcji kultury integralnej, głoszonej przez Andre Malraux. Punktem wyjścia do stworzenia nurtu animacji były przemiany francuskiego społeczeństwa w społeczeństwo konsumpcyjne o wysokim poziomie życia, niemającego wartości nadrzędnych. Animacja społeczno-kulturalna jest metodą aktywizacji społecznej różnych środowisk. Ma na celu integrację wewnętrzną społeczności. Inicjuje ją animator bądź grupa animatorów, na zlecenie władz, stowarzyszeń społecznych lub wyznan ...

                                               

Aspiracje

Aspiracje – zespół dążeń ukształtowanych na podstawie hierarchii wartości właściwych jednostce. Aspiracje zależą od samopoznania, samooceny i samookreślenia jednostki, a także od sytuacji społecznej. Jeśli jednostka trafnie określi swoją sytuację społeczną, potrafi także określić swoje aspiracje. Warto podkreślić, że aspiracje to dążenia, cele, do których jednostka dąży długotrwale, np. założenie rodziny, zdobycie określonego stanowiska, zawodu. Aspiracje są więc dążeniani jednostki, umotywowanymi możliwością ich realizacji. "Aspiracje" są określone jako życzenia, pragnienia, zamierzenia d ...

                                               

Bordón. Revista de Pedagogía

Bordón. Revista de Pedagogía – hiszpański kwartalnik naukowy z dziedziny edukacji i pedagogiki wydawany przez Hiszpańskie Towarzystwo Pedagogiczne, dostępny w wersji papierowej i elektronicznej.

                                               

Docymologia

Docymologia – nauki metody oceny wiedzy, umiejętności i treningu osób dla określonych zawodów lub funkcji. Departament nauki zaczęły się rozwijać dopiero po ii wojnie światowej. Głównym jego celem jest doskonalenie starych i tworzenie nowych metod badań i kontroli osiągnięć szkolnych czy zawodowych. Ona mówi o nieufności wartość tradycyjnych egzaminów, a także prowadzi badania nad testy медотами i konkursach.

                                               

Telewangelizm

Telewangelizm – metoda przygotowania do ewangelizacji przez MEDIA, jak radio czy telewizja. Telewangelizm rozpoczął się w stanach ZJEDNOCZONYCH i Kanadzie, gdzie zdobył dość dużą grupę zwolenników. Niektórzy pastorzy byli regularnych transmisji z pierwszych dni pracy radia. Jednym z bardziej znanych telewangelistów był Ks. Charles kaszlała, których kazania można było usłyszeć podczas Wielkiego Kryzysu w USA.