Poprzednia

ⓘ Psychologia
                                               

Psychologia

Psychologia – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt, chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

                                               

Psychika

Psychika – "całokształt cech i procesów wewnętrznych człowieka, związanych z emocjami, intelektem, predyspozycjami i doświadczeniem życiowym". Zespół indywidualnych cech psychofizycznych tworzy osobowość.

                                               

Psycholog

Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

                                               

Biomorfizm

Biomorfizm – określenie pewnych poglądów wiążących się z filozofią przyrody – mianowicie ujmowanie zjawisk psychicznych, społecznych a niekiedy nawet fizycznych jako specyficznych form życia. Poglądy takie wiązały się z biologizmem, zwłaszcza rozumianym jako występujące na gruncie psychologii próby wyjaśniania zjawisk psychicznych wyłącznie przy odwołaniu się do wyników i metod nauk biologicznych.

                                               

Ciekawość

Ciekawość – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwierząt. Zachowanie to w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, środowiska, a także od doświadczenia we wcześniejszej znajomości tematu. Termin może być także używany do określenia zachowania powodowanego przez emocje, polegającego na dążeniu do poznania nowych rzeczy, będących siłą napędową badań naukowych i innych dyscyplin ludzkiej pracy.

                                               

Czyn

Czyn – zachowanie się podmiotu prawa, które rodzi skutki prawne, nawet wówczas, gdy do wywołania tych skutków podmiot swym zachowaniem nie zmierzał. Czyn można popełnić przez świadome działanie sterowane wolą zachowanie przejawiające się w formie kompleksu ruchów lub zaniechanie "bezczynność kierunkowa” - powstrzymanie się od działania. Nie należą do czynów w rozumieniu prawniczym zachowania człowieka w stanie wyłączającym świadomość, np. podczas snu. Czyny dzielone są na zgodne z prawem i niezgodne z prawem.

                                               

Tachystoskop

Tachistoskop - urządzenie stosowane w psychologicznych badaniach, pozwalając przedmiotów, aby wyświetlić trzeciego obrazy, symbole, słowa, i innych materiałów wizualnych w ciągu określonego czasu. Tachistoskop stosowane w psychologicznych badaniach dotyczących pamięci, uwagi i obserwacji. Tachistoskop również stosowany w badaniach marketingowych. Następnie jest używany do pomiaru reakcji badanych do testowania produktów i reklam.