Poprzednia

ⓘ Organizacje
                                               

Organizacja

Organizacja – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.

                                               

American Jewish Historical Society

American Jewish Historical Society – organizacja założona w 1892 roku z misją promowania świadomości i uznania amerykańskiego żydowskiego dziedzictwa oraz służenia pomocą w badaniach naukowych poprzez gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie materiałów związanych z historią amerykańskich Żydów.

                                               

Bibliothèques européennes de théologie

BETH – ekumeniczne stowarzyszenie założone w 1961, zarejestrowane w Nijmegen, którego celem jest przyczynianie się do rozwoju bibliotek teologicznych w Europie oraz do współpracy między jego członkami.

                                               

Bojówka

                                               

Camera & Imaging Products Association

Camera & Imaging Products Association - założona w 2002 roku w Japonii, instytucja badająca rozwój technologiczny kamer i aparatów głównie pod względem energooszczędności. Określa według własnych norm czas pracy, pobór energii, itp.

                                               

Care-Denmark

Care-Denmark – duńska organizacja charytatywna wspierająca potrzebujących. Jej celem jest wyzbycie się nietolerancji, danie ludziom nadziei i sprawiedliwości oraz walka z głodem i niesprawiedliwością. Jest to jedna z największych organizacji tego typu na świecie. Pomaga ona więcej niż 55 milionom ludzi w 70 krajach. Organizacja specjalizuje się w zarządzaniu naturalnymi źródłami i w pomaganiu ludziom w dostosowaniu się do zmian klimatu, które powodują ucieczki z powodu susz, powodzi, cyklonów etc.

                                               

Członek (socjologia)

Członek – osoba należąca do stowarzyszenia, organizacji, zespołu, partii lub innej grupy społecznej. Bycie członkiem/członkinią wiąże się z pewnymi prawami i obowiązkami, które regulowane są przez niepisane normy i obyczaje lub pisane: prawo, regulamin, statut itp. W wielu organizacjach osoba pretendująca do zostania członkiem uzyskuje status kandydata, katechumena, nowicjusza, aplikanta itp. Zależnie od organizacji miano członek/członkini zastępowane jest przez tytuły: brat, druh, harcerz, kolega, matka, obywatel, ojciec, siostra, towarzysz, wierny, zuch. Naturalna potrzeba bycia akceptow ...

                                               

DanChurchAid

DanChurchAid – jedna z większych duńskich organizacji humanitarnych pozarządowych. Współpracuje z Kościołem i niezwiązanymi z religią organizacjami, by wspomóc potrzebujących. DanChurchAid realizuje swoje cele według maksymy: Nieść pomoc uciskanym, pomijanym i zmarginalizowanym grupom w biednych krajach i powiększyć ich możliwości w życiu i godności. Organizacja wierzy, że wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz Boga, więc są równi oraz że nawet najbiedniejsi z biednych mają wielkie możliwości i że pomoc powinna być niesiona bez względu na rasę, religię i polityczne przekonania.

                                               

Direct dialogue

Direct Dialogue jest metodą fundraisingu, polegającą na bezpośrednim pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych od indywidualnych darczyńców - osób prywatnych, z którymi fundraiserzy podejmują rozmowy na ulicy. Po krótkiej rozmowie przechodzień decyduje się wesprzeć organizację regularnymi wpłatami lub też nie decyduje się na wsparcie. Innowacyjność tego podejścia w przeciwieństwie do zbierania gotówki do puszek polega na podejmowaniu rozmowy z potencjalnymi darczyńcami oraz na formie wsparcia przez polecenie zapłaty. Direct Dialogue zaczęto stosować w Greenpeace w 199 ...

                                               

Działalność pożytku publicznego

Działalność pożytku publicznego – rodzaj działalności prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy jest to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 tej ustawy. Nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być podejmowana tylko w sytuacji, gdy przychód służy wyłącznie prowadzeniu tej działalności.

                                               

Educational Testing Service

Educational Testing Service – organizacja badającą i oceniającą organizację szkół prywatnych z siedzibą główną w Princeton, w Stanach Zjednoczonych. Została założona w 1947 roku. ETS zatrudnia około 2700 osób, w tym 240 doktorów i 350 z wyższym wykształceniem.

                                               

EUROMIL

Europejska Organizacja Związków Żołnierzy – stowarzyszenie wolnych i demokratycznych organizacji wojskowych, którego celem jest wspieranie podstawowych praw i wolności w siłach zbrojnych krajów Europy, a także promowanie europejskiej polityki społecznej oraz interesów zawodowych czynnych i byłych żołnierzy, jak i członków ich rodzin. Jest organizacją non-profit utrzymującą się ze składek członkowskich. "EUROMIL" zrzesza 33 krajowych stowarzyszeń wojskowych i związków zawodowych z 21 krajów Europy. Z Polski są to: Konwent Dziekanów Korpusu Oficerskiego Wojska Polskiego – od 2004. Związek Żo ...

                                               

European Pet Network

European Pet Network – organizacja non-profit, z siedzibą w Brukseli, łącząca europejskie bazy danych o zwierzętach oznakowanych biochipem. Celem organizacji jest udostępnienie narzędzi umożliwiających odnalezienie właściciela oznakowanego zwierzęcia. Sieć Europejskiego Systemu Baz Danych Europetnet jest dostępna przez internet. European Pet Network ukonstytuowało swoją działalność na początku 1997 roku w Brukseli. Organizacja ta powstała na mocy porozumienia osób, które od wielu lat zajmują się kwestią elektronicznej identyfikacji zwierząt w Europie i na świecie. European Pet Network zrze ...

                                               

FIAT-IFTA

FIAT-IFTA, Międzynarodowa Federacja Organizacji i Firm Pogrzebowych – organizacja powstała w 1969 roku w Paryżu z inicjatywy André F. Chatillona, Roberta Lepinea i Jacquesa Marettea. Jej siedziba mieści się w Monte Carlo w Monako, a biuro w Hilversum w Holandii. W 1974 roku FIAT-IFTA przekształcił się w stowarzyszenie usług pogrzebowych. W 1988 roku FIAT-IFTA stał się ogólnoświatowym stowarzyszeniem.

                                               

Global Advertising Lawyers Alliance

Global Advertising Lawyers Alliance - organizacja non-for-profit zrzeszającą doświadczonych prawników, firmy prawnicze, a także przedsiębiorców działających w branży reklamowej, których misją jest edukowanie uczestników obrotu i społeczeństwa w zakresie m.in. prawa prasowego, mediów, promocji i własności intelektualnej. Na całym świecie Członkowie Profesjonalni zapewniają obsługę prawną w zakresie weryfikacji zgodności reklam z prawem. Usługi takie świadczone są na rzecz własnych klientów, klientów innych Członków oraz na rzecz Członków Stowarzyszonych. W ten sposób społeczność globalna ko ...

                                               

Kasa oporu

Kasa oporu - kasa, której zadaniem jest gromadzenie środków na pomoc strajkującym robotnikom. Stworzona w Królestwie Polskim w 1878 roku w Warszawie. Założycielem był Ludwik Waryński. Wskutek represji przerwała swoją działalność po około roku od powstania. Reaktywacja kasy nastąpiła w latach 1890-1891 z inicjatywy Związku Robotników Polskich i II-go Proletariatu.

                                               

Konspiracja

Konspiracja, podziemie, spisek – ogólnie: tajemnica lub tajna organizacja; w dziedzinie politycznej, wojskowości, przedsiębiorczości i in.: tajna działalność skierowana przeciwko istniejącej władzy, konkurencji gospodarczej, obywatelom, okupantom i in. prowadzona przez organizacje polityczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, organizacje zbrojne i in.

                                               

Korporacja

Korporacja – rodzaj organizacji społecznej, zazwyczaj posiadającej osobowość prawną, której istotnym elementem są jej członkowie. Członkostwo osób jest tym, co stanowi samą istotę korporacji. Bez członków korporacja nie istnieje. Przy tym członkostwo musi być względnie trwałe i uregulowane wewnętrznym prawem danej korporacji w tym znaczeniu korporacją nie jest np. zgromadzenie publiczne. Etymologicznie wyraz korporacja pochodzi od łacińskiego corporatio oznaczającego związek; połączenie części. Początkowo mianem korporacji określano gildie średniowieczne i cechy rzemieślnicze, a potem stow ...

                                               

Kowen

Kowen – grupa wyznawców Wicca lub innej religii neopogańskiej, działająca zazwyczaj w tej samej miejscowości lub regionie. Słowo pochodzi z języka gaelickiego szkockiego, w którym znaczyło tyle co "zgromadzenie".

                                               

Oki-ya

Oki-ya, dosł. kwatera – miejsce zamieszkania maiko lub gejsz. Pierwszym krokiem kobiety, która chce zostać gejszą jest akceptacja w oki-ya. Właścicielka domu gejsz, okā-san jap. "matka", opłaca utrzymanie i szkolenie swoich podopiecznych. Gejsze oddają część swoich zarobków na poczet utrzymania domu i innych mieszkańców niebędących gejszami. Oki-ya nie jest miejscem pracy gejsz. Pracują one w herbaciarniach zwanych o-cha-ya. Gdy gejsza spłaci swoje finansowe zobowiązania wobec oki-ya, powstałe, gdy była maiko, zazwyczaj wybiera niezależne miejsce zamieszkania. Dom gejsz to przykład struktu ...

                                               

Unified EFI Forum

Unified EFI Forum – organizacja non-profit utworzona w celu zarządzania i promowania standardu UEFI. Powstała w 2005 roku jako wspólnota 11 korporacji z branży sprzętu komputerowego.

                                               

Hoi Ban Người Cùi

Hoi Pan Người Cùi jest organizacją non-profit, pomoc dla osób cierpiących na trąd w Wietnamie. Założona w 1995 roku, amerykanie wietnamskiego pochodzenia. Siedziba organizacji znajduje się w Kalifornii. Cel: wsparcie finansowe, pomoc medyczna, pomoc żywnościowa, noclegi dla pacjentów, pomoc w adaptacji społecznej i ekonomicznej dla pacjentów, rodzin. Stypendia dla chorych dzieci.