Poprzednia

ⓘ Polityka Polski
                                               

Ustrój polityczny Polski

Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej – struktura organizacyjna państwa polskiego, określona Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z jej treścią Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną i realizuje zasady suwerenności narodu, niepodległości i suwerenności państwa, demokratycznego państwa prawnego, społeczeństwa obywatelskiego, trójpodziału władzy, pluralizmu, praworządności, społecznej gospodarki rynkowej oraz przyrodzonej godności człowieka. Rzeczpospolita określona jest także jako państwo unitarne. Władzę ...

                                               

17. województwo

17. województwo – określenie hipotetycznego kolejnego województwa Polski, związane z propozycjami utworzenia nowego województwa z terenów 16 już istniejących. Istnieją lub istniały w okresie przygotowywania reformy administracyjnej następujące propozycje województw: środkowopolskie, staropolskie, środkowopomorskie oraz województwo miejskie Warszawa. Do jednych z najsilniej zainteresowanych secesją z istniejących województw należy region częstochowski – co jakiś czas pojawia się temat utworzenia województwa częstochowskiego. Postulaty tworzenia nowych województw mają podłoże w odrębności ge ...

                                               

Amnestia maturalna

Amnestia maturalna – niekonstytucyjna zmiana nieobowiązującego już rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w Polsce, zaproponowana w lipcu 2006 przez ministra edukacji narodowej Romana Giertycha. Minister podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany 8 września. Zmiana polegała na tym, że zdający, który nie spełnił wymogów zdania egzaminu), zdaje egzamin maturalny pod określonym warunkiem. Warunkiem otrzymania świadectwa maturalnego na tych zasadach jest uzyska ...

                                               

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne – stan gospodarki umożliwiający pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Stan ten zapewnia dywersyfikacja dostaw importowanych paliw oraz zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych, zdolności wydobywczej ze złóż krajowych – ropy naftowej, gazu ziemnego oraz wykorzystanie krajowych złóż węgla, co pozwala na nieprzerwaną pracę systemu energetycznego kraju w sytuacji przerwania dostaw z jednego źródła. Do zwiększenia bezpieczeństwa e ...

                                               

Biuro poselskie

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora Poseł i senator tworzy biuro poselskie, senatorskie lub poselsko-senatorskie w celu obsługi swojej działalności w terenie. Idea stworzenia przez posła, biura poselskiego wiąże się przede wszystkim z ułatwieniem kontaktu wyborcom z posłem. Posłowie mają dowolność przy wykorzystywaniu swojego biura poselskiego pod warunkiem, że celem będzie zawsze obsługa swojej działalności w terenie. Inne przykładowe wykorzystanie biur poselskich to: organizowanie dyżurów poselskich, udzielanie porad prawno-administracyjnych interesantom, współpraca z ...

                                               

Zasada BMW

Zasada BMW – to używane w potocznej polszczyźnie określenie pewnych ruchów z zakresu polityki kadrowej instytucji takich jak władza państwowa, armia itp., pejoratywnie komentujące cechy charakteru osób promowanych i awansowanych. Zasada BMW opisuje taką sytuację, w której - zdaniem używającego zwrotu - osoba otrzymująca nominację na dane stanowisko wyróżnia się nie kompetencją, a lojalnością wobec przełożonych. Skrót BMW jest przewrotnym nawiązaniem do marki samochodów BMW.